559/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

559
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 6a ods. 2, 5 a 7 a § 6b ods. 10 zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 403/2009 Z. z. vydalo
výnos zo 16. decembra 2009 č. SEOPMVL-21-74/2009-OdL o zberateľstve vojenského materiálu.
Výnosom sa ustanovuje zoznam vojenského materiálu, ktorý môže byť predmetom zberateľskej činnosti, vzor povolenia na nákup alebo predaj vojenského materiálu, vzor žiadosti o vydanie povolenia na nákup alebo predaj vojenského materiálu, vzor informácie o kategórii, type a množstve vojenského materiálu, ktorý zberateľ vojenského materiálu vlastní, spolu s údajom o mieste jeho uloženia, vzor informácie zberateľa vojenského materiálu o uskutočnenej transakcii, vzor evidencie vojenského materiálu vo vlastníctve zberateľa, vzor žiadosti pre fyzické a právnické osoby o zápis do registra zberateľov vojenského materiálu a vzor osvedčenia o zápise do registra zberateľov.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Výnos bude uverejnený v čiastke 90/2009 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.