561/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

561
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 4 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 452/2008 Z. z. vydalo
výnos zo 17. decembra 2009 č. SEOPMVL-20-62/2009-OdL, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 18. decembra 2008 č. SEOPMVL-91-168/2008-OdL o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu na účely určenia zahraničného platu profesionálneho vojaka.
Výnosom sa zohľadňujú zmeny periodicity vydávania štatistík Organizácie Spojených národov, ktoré sú podkladom pri výpočte platového koeficientu na účely určenia zahraničného platu profesionálneho vojaka ustanoveného do funkcie s miestom výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Výnos bude uverejnený v čiastke 87/2009 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.