562/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

562
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 11, § 8a ods. 6, § 9 ods. 6 a § 10 ods. 4 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo
výnos z 9. decembra 2009 č. MF/28557/2009-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. mája 2006 č. MF/010546/2006-32, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Výnos bude uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.