565/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

565
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. decembra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 470/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 časť A POĽNÉ PLODINY a časť B ZELENINY vrátane nadpisov znejú:
„ČASŤ A
POĽNÉ PLODINY
I. REPY
1. Beta vulgaris L. Repa cukrová
2. Beta vulgaris L. Repa kŕmna
     
II. KŔMNE PLODINY
3. Agrostis canina L. Psinček psí
4. Agrostis gigantea Roth Psinček obrovský
5. Agrostis stolonifera L. Psinček poplazový
6. Agrostis capillaris L. Psinček obyčajný tenučký
7. Alopecurus pratensis L. Psiarka lúčna
8. Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl Ovsík obyčajný
9. Bromus catharticus Vahl Stoklas preháňavý
10. Bromus sitchensis Trin. Stoklas sitkanský
11. Cynodon dactylon (L.) Pers. Prstnatec obyčajný
12. Dactylis glomerata L. Reznačka laločnatá
13. Festuca arundinacea Schreber Kostrava trsteníkovitá
14. Festuca filiformis Pourr. Kostrava vláskovitá
15. Festuca ovina L. Kostrava ovčia
16. Festuca pratensis Huds. Kostrava lúčna
17. Festuca rubra L. Kostrava červená
18. Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Kostrava drsnolistá
19. x Festulolium Asch. & Graebn. Kostravovec
20. Lolium multiflorum Lam.  
  20.1
Mätonoh mnohokvetý jednoročný
  20.2
Mätonoh mnohokvetý taliansky
21. Lolium perenne L. Mätonoh trváci
22. Lolium x boucheanum Kunth Mätonoh hybridný
23. Phalaris aquatica L. Lesknica
24. Phleum nodosum L. Timotejka uzlatá
25. Phleum pratense L. Timotejka lúčna
26. Poa annua L. Lipnica ročná
27. Poa nemoralis L. Lipnica hájna
28. Poa palustris L. Lipnica močiarna
29. Poa pratensis L. Lipnica lúčna
30. Poa trivialis L. Lipnica pospolitá
31. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. Presl Trojštet žltkastý
33. Hedysarum coronarium L. Sekernica
34. Lotus corniculatus L. Ľadenec rožkatý
35. Lupinus albus L. Lupina biela
36. Lupinus angustifolius L. Lupina úzkolistá
37. Lupinus luteus L. Lupina žltá
38. Medicago lupulina L. Lucerna ďatelinová
39. Medicago sativa L. Lucerna siata
40. Medicago x varia T. Martyn Lucerna menlivá
41. Onobrychis viciifolia Scop. Vičenec vikolistý
42. Pisum sativum L. (partim.) Hrach siaty vrátane pelušky
43. Trifolium alexandrinum L. Ďatelina egyptská
44. Trifolium hybridum L. Ďatelina hybridná
45. Trifolium incarnatum L. Ďatelina purpurová
46. Trifolium pratense L. Ďatelina lúčna
47. Trifolium repens L. Ďatelina plazivá
48. Trifolium resupinatum L. Ďatelina obrátená
49. Trigonella foenum-graecum L. Senovka grécka
50. Vicia faba L. (partim) Bôb obyčajný
51. Vicia pannonica Crantz Vika panónska
52. Vicia sativa L. Vika siata
53. Vicia villosa Roth Vika huňatá
54. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Kvaka
55. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. var. viridis L. Kel kučeravý
56. Phacelia tanacetifolia Benth. Facélia vratičolistá
57. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Reďkev siata olejná
     
III. OLEJNINY A PRIADNE RASTLINY
58. Arachis hypogea L. Podzemnica olejná
59. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Repica olejnatá
60. Brassica juncea (L.) Czern. Kapusta sitinová
61. Brassica napus L. (partim) Repka olejka
62. Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch Kapusta čierna
63. Cannabis sativa L. Konopa siata
64. Carthamus tinctorius L. Požlt farbiarsky
65. Carum carvi L. Rasca lúčna
66. Gossypium spp. Bavlník
67. Helianthus annuus L. Slnečnica ročná
68. Linum usitatissimum L. Ľan siaty
69. Papaver somniferum L. Mak siaty
70. Sinapis alba L. Horčica biela
71. Glycine max (L.) Merrill Sója fazuľová
     
IV. OBILNINY
72. Avena nuda L. Ovos nahý
73. Avena sativa L. Ovos siaty
74. Avena strigosa Scherb. Ovos hrebienkatý
75. Hordeum vulgare L.  
  75.1 Jačmeň siaty – dvojradový
  75.2 Jačmeň siaty – šesťradový
76. Oryza sativa L. Ryža siata
77. Phalaris canariensis L. Lesknica kanárska
78. Secale cereale L. Raž siata
79. Sorghum bicolor (L.) Moench Cirok dvojfarebný
80. Sorghum sudanense (Piper) Stapf Cirok sudánsky
81.
Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf
Cirok dvojfarebný x Cirok sudánsky
82. x Triticosecale Wittm. ex A. Camus Tritikale
83. Triticum aestivum L. Pšenica letná
84. Triticum durum Desf. Pšenica tvrdá
85. Triticum spelta L. Pšenica špaldová
86. Zea mays L. Kukurica siata (okrem cukrovej a pukancovej)
     
V. ZEMIAKY
87. Solanum tuberosum L. Zemiak
ČASŤ B
ZELENINY
1. Allium cepa L.  
  1.1 skupina Aggregatum Šalotka
  1.2 skupina Cepa Cibuľa a cibuľa kuchynská nakopená
2. Allium fistulosum L. Cibuľa zimná
3. Allium porrum L. Pór pestovaný
4. Allium sativum L. Cesnak kuchynský
5. Allium schoenoprasum L. Cesnak pažítkový (pažítka)
6. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Trebuľka voňavá
7. Apium graveolens L.  
  7.1 Zeler voňavý stopkový
  7.2 Zeler voňavý buľvový
8.
Asparagus officinalis L. Asparágus lekársky (špargľa)
9. Beta vulgaris L.  
  9.1 Repa obyčajná (cvikla) vrátane cheltenhamskej
  9.2 Repa obyčajná pravá špenátová alebo zeleninová (mangold)
10. Brassica oleracea L.  
  10.1 Kel kučeravý
  10.2 Karfiol
  10.3 Brokolica
  10.4 Kel ružičkový
  10.5 Kel hlávkový
  10.6 Kapusta hlávková biela
  10.7 Kapusta hlávková červená
  10.8 Kaleráb
11. Brassica rapa L.  
  11.1 Kapusta pekinská /čínska
  11.2 Okrúhlica
12. Capsicum annuum L. Paprika ročná
13. Cichorium endivia L.  
  13.1 Čakanka štrbáková pravá kučeravá
  13.2 Čakanka štrbáková pravá širokolistá
14. Cichorium intybus L.  
  14.1 Čakanka obyčajná
  14.2 Čakanka obyčajná siata listnatá (šalátová)
  14.3 Čakanka obyčajná siata cigóriová (priemyselná)
15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai. Dyňa červená
16. Cucumis melo L. Melón cukrový
17. Cucumis sativus L.  
  17.1 Uhorka siata šalátová
  17.2 Uhorka siata nakladačka
18. Cucurbita maxima Duchesne Tekvica obrovská
19. Cucurbita pepo L. Tekvica obyčajná pravá (špargľová) alebo patizónová
20. Cynara cardunculus L.  
  20.1 Artičoka kardová
  20.2 Artičoka zeleninová
21. Daucus carota L.  
  21.1 Mrkva obyčajná
  21.2 Mrkva obyčajná kŕmna
22. Foeniculum vulgare Mill. Fenikel obyčajný
23. Lactuca sativa L. Šalát siaty
24. Lycopersicon esculentum Mill. Rajčiak jedlý
25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill. Petržlen záhradný
26. Phaseolus coccineus L. Fazuľa šarlátová
27. Phaseolus vulgaris L.  
  27.1 Fazuľa záhradná kríčkovitá
  27.2 Fazuľa záhradná tyčová
28. Pisum sativum L. (partim)  
  28.1 Hrach siaty pravý stržňový
  28.2 Hrach siaty pravý lúskavý
  28.3 Hrach siaty pravý cukrový
29. Raphanus sativus L.  
  29.1 Reďkev siata pravá (reďkovka)
  29.2 Reďkev siata čierna
30. Rheum rhabarbarum L. Rebarbora vlnitá
31. Scorzonera hispanica L. Hadomor španielsky
32.

Solanum melongena L. Ľuľok baklažánový (baklažán)
33. Spinacia oleracea L. Špenát siaty
34. Valerianella locusta (L.) Laterr. Valeriánka poľná
35. Vicia faba L. (partim) Bôb obyčajný
36. Zea mays L. (partim)  
  36.1 Kukurica siata cukrová
  36.2 Kukurica siata pukancová“.
2.
Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 50/2007 Z. z.
DRUHY PESTOVANÝCH RASTLÍN, PRE KTORÉ JE OVERENIE HOSPODÁRSKEJ HODNOTY ODRODY PODMIENKOU REGISTRÁCIE
I. REPY
  1. Beta vulgaris L. Repa cukrová
  2. Beta vulgaris L. Repa kŕmna
     
II. KŔMNE PLODINY
  3. Agrostis canina L. Psinček psí
  4. Agrostis gigantea Roth Psinček obrovský
  5. Agrostis stolonifera L. Psinček poplazový
  6. Agrostis capillaris L. Psinček obyčajný tenučký
  7. Alopecurus pratensis L. Psiarka lúčna
  8. Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl Ovsík obyčajný
  9. Bromus catharticus Vahl Stoklas preháňavý
10. Bromus sitchensis Trin. Stoklas sitkanský
11. Cynodon dactylon (L.) Pers. Prstnatec obyčajný
12. Dactylis glomerata L. Reznačka laločnatá
13. Festuca arundinacea Schreber Kostrava trsteníkovitá
14. Festuca filiformis Pourr. Kostrava vláskovitá
15. Festuca ovina L. Kostrava ovčia
16. Festuca pratensis Huds. Kostrava lúčna
17. Festuca rubra L. Kostrava červená
18. Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Kostrava drsnolistá
19. x Festulolium Asch. & Graebn. Kostravovec
20. Lolium multiflorum Lam.  
  20.1 Mätonoh mnohokvetý jednoročný
  20.2 Mätonoh mnohokvetý taliansky
21. Lolium perenne L. Mätonoh trváci
22. Lolium x boucheanum Kunth Mätonoh hybridný
23. Phalaris aquatica L. Lesknica
24. Phleum nodosum L. Timotejka uzlatá
25. Phleum pratense L. Timotejka lúčna
26. Poa annua L. Lipnica ročná
27. Poa nemoralis L. Lipnica hájna
28. Poa palustris L. Lipnica močiarna
29. Poa pratensis L. Lipnica lúčna
30. Poa trivialis L. Lipnica pospolitá
31. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. Presl Trojštet žltkastý
33. Hedysarum coronarium L. Sekernica
34. Lotus corniculatus L. Ľadenec rožkatý
35. Lupinus albus L. Lupina biela
36. Lupinus angustifolius L. Lupina úzkolistá
37. Lupinus luteus L. Lupina žltá
38. Medicago lupulina L. Lucerna ďatelinová
39. Medicago sativa L. Lucerna siata
40. Medicago x varia T. Martyn Lucerna menlivá
41. Onobrychis viciifolia Scop. Vičenec vikolistý
42. Pisum sativum L. (partim.) Hrach siaty vrátane pelušky
43. Trifolium alexandrinum L. Ďatelina egyptská
44. Trifolium hybridum L. Ďatelina hybridná
45. Trifolium incarnatum L. Ďatelina purpurová
46. Trifolium pratense L. Ďatelina lúčna
47. Trifolium repens L. Ďatelina plazivá
48. Trifolium resupinatum L. Ďatelina obrátená
49. Trigonella foenum-graecum L. Senovka grécka
50. Vicia faba L. (partim) Bôb obyčajný
51. Vicia pannonica Crantz Vika panónska
52. Vicia sativa L. Vika siata
53. Vicia villosa Roth Vika huňatá
54. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Kvaka
55. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. var. viridis L. Kel kučeravý
56. Phacelia tanacetifolia Benth. Facélia vratičolistá
57. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Reďkev siata olejná
     
III. OLEJNINY A PRIADNE RASTLINY
58. Arachis hypogea L. Podzemnica olejná
59. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Repica olejnatá
60. Brassica juncea (L.) Czern. Kapusta sitinová
61. Brassica napus L. (partim) Repka olejka
62. Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch Kapusta čierna
63. Cannabis sativa L. Konopa siata
64. Carthamus tinctorius L. Požlt farbiarsky
65. Carum carvi L. Rasca lúčna
66. Gossypium spp. Bavlník
67. Helianthus annuus L. Slnečnica ročná
68. Linum usitatissimum L. Ľan siaty
69. Papaver somniferum L. Mak siaty
70. Sinapis alba L. Horčica biela
71. Glycine max (L.) Merrill Sója fazuľová
     
IV. OBILNINY
72. Avena nuda L. Ovos nahý
73. Avena sativa L. Ovos siaty
74. Avena strigosa Scherb. Ovos hrebienkatý
75. Hordeum vulgare L.  
  75.1 Jačmeň siaty – dvojradový
  75.2 Jačmeň siaty – šesťradový
76. Oryza sativa L. Ryža siata
77. Phalaris canariensis L. Lesknica kanárska
78. Secale cereale L. Raž siata
79. Sorghum bicolor (L.) Moench Cirok dvojfarebný
80. Sorghum sudanense (Piper) Stapf Cirok sudánsky
81.

Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Cirok dvojfarebný x Cirok sudánsky
82. x Triticosecale Wittm. ex A. Camus Tritikale
83. Triticum aestivum L. Pšenica letná
84. Triticum durum Desf. Pšenica tvrdá
85. Triticum spelta L. Pšenica špaldová
86. Zea mays L. Kukurica siata (okrem cukrovej a pukancovej)
     
V. ZEMIAKY
87. Solanum tuberosum L. Zemiak
     
VI. ZELENINY
88.
Cichorium intybus L. Čakanka obyčajná siata cigóriová (priemyselná)
     
VII. OSTATNÉ DRUHY
89. Vitis Vinič hroznorodý
90. Humulus lupulus Chmeľ“.
3.
V prílohe č. 3 časti A POĽNÉ PLODINY A ZELENINY prvý a druhý bod znejú:
„1.
Skúšky DUS sa vykonávajú podľa protokolov na určenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (ďalej len „protokol CPVO“) pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:
a)
poľné plodiny
hrach siaty TP 7/1 zo 6. 11. 2003
bôb obyčajný TP bôb obyčajný/1 z 25. 3. 2004
repka olejka TP 36/1 z 25. 3. 2004
slnečnica ročná TP 81/1 z 31. 10. 2002
ľan siaty TP 57/1 z 21. 3. 2007
ovos nahý TP 20/1 zo 6. 11. 2003
ovos siaty TP 20/1 zo 6. 11. 2003
jačmeň siaty TP 19/2 zo 6. 11. 2003
ryža siata TP 16/1 z 18. 11. 2004
raž siata TP 58/1 z 31. 10. 2002
tritikale TP 121/2 z 22. 1. 2007
pšenica letná TP 3/3 zo 6. 11. 2003
pšenica tvrdá TP 120/2 zo 6. 11. 2003
kukurica siata TP 2/2 z 15. 11. 2001
zemiak TP 23/2 z 1. 12. 2005
b)
zeleniny
cibuľa a cibuľa kuchynská nakopená TP 46/2 z 1. 4. 2009
šalotka TP 46/2 z 1. 4. 2009
pór pestovaný TP 85/2 z 1. 4. 2009
cesnak kuchynský TP 162/1 z 25. 3. 2004
cesnak pažítkový (pažítka) TP 198/1 z 1. 4. 2009
zeler voňavý stopkový TP 82/1 z 13. 3. 2008
zeler voňavý buľvový TP 74/1 z 13. 3. 2008
asparágus lekárky (špargľa) TP 130/1 z 27. 3. 2002
repa obyčajná (cvikla) vrátane cheltenhamskej TP 60/1 z 1. 4. 2009
karfiol TP 45/1 z 15. 11. 2001
brokolica TP 151/2 z 21. 3. 2007
kel ružičkový TP 54/2 z 1. 12. 2005
kel hlávkový, biela kapusta, červená kapusta TP 48/2 z 1. 12. 2005
kaleráb TP 65/1 z 25. 3. 2004
kapusta pekinská / čínska TP 105/1 z 13. 3. 2008
paprika ročná TP 76/2 z 21. 3. 2007
čakanka štrbáková pravá kučeravá a širokolistá TP 118/2 z 1. 12. 2005
čakanka obyčajná TP 173/1 z 25. 3. 2004
čakanka obyčajná siata cigóriová (priemyselná) TP 172/2 z 1. 12. 2005
dyňa červená TP 142/1 z 21. 3. 2007
melón cukrový TP 104/2 z 21. 3. 2007
uhorka siata šalátová a uhorka nakladačka TP 61/2 z 13. 3. 2008
tekvica obyčajná pravá (špargľová) alebo patizónová TP 119/1 z 25. 3. 2004
artičoka kardová a artičoka zeleninová TP 184/1 z 25. 3. 2004
mrkva obyčajná a mrkva kŕmna TP 49/3 z 13. 3. 2008
fenikel obyčajný TP 183/1 z 25. 3. 2004
šalát siaty TP 13/4 z 1. 4. 2009
rajčiak jedlý TP 44/3 z 21. 3. 2007
petržlen záhradný TP 136/1 z 21. 3. 2007
fazuľa šarlátová TP 9/1 z 21. 3. 2007
fazuľa záhradná kríčkovitá a fazuľa záhradná tyčová TP 12/3 z 1. 4. 2009
hrach siaty pravý stržňový, hrach siaty pravý lúskavý a hrach siaty pravý cukrový TP 7/1 zo 6. 11. 2003
reďkev siata pravá (reďkovka) TP 64/1 z 27. 3. 2002
ľuľok baklažánový (baklažán) TP 117/1 z 13. 3. 2008
špenát siaty TP 55/2 z 13. 3. 2008
valeriánka poľná TP 75/2 z 21. 3. 2007
bôb obyčajný TP bôb obyčajný/1 z 25. 3. 2004
kukurica siata cukrová a kukurica siata pukancová TP 2/2 z 15. 11. 2001
2.
Skúšky DUS sa vykonávajú podľa metodík na určenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti Medzinárodnej únie na ochranu práv nových odrôd rastlín (ďalej len „metodika UPOV“) pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:
a)
poľné plodiny
repa kŕmna TG/150/3 zo 4. 11. 1994
psinček psí TG/30/6 z 12. 10. 1990
psinček obrovský TG/30/6 z 12. 10. 1990
psinček poplazový TG/30/6 z 12. 10. 1990
psinček obyčajný tenučký TG/30/6 z 12. 10. 1990
stoklas preháňavý TG/180/3 zo 4. 4. 2001
stoklas sitkanský TG/180/3 zo 4. 4. 2001
reznačka laločnatá TG/31/8 zo 17. 4. 2002
kostrava trsteníkovitá TG/39/8 zo 17. 4. 2002
kostrava vláskovitá TG/67/5 z 5. 4. 2006
kostrava ovčia TG/67/5 z 5. 4. 2006
kostrava lúčna TG/39/8 zo 17. 4. 2002
kostrava červená TG/67/5 z 5. 4. 2006
kostrava drsnolistá TG/67/5 z 5. 4. 2006
mätonoh mnohokvetý TG/4/8 z 5. 4. 2006
mätonoh trváci TG/4/8 z 5. 4. 2006
mätonoh hybridný TG/4/8 z 5. 4. 2006
timotejka uzlatá TG/34/6 zo 7. 11. 1984
timotejka lúčna TG/34/6 zo 7. 11. 1984
lipnica lúčna TG/33/6 z 12. 10. 1990
lupina biela TG/66/4 z 31. 3. 2004
lupina úzkolistá TG/66/4 z 31. 3. 2004
lupina žltá TG/66/4 z 31. 3. 2004
lucerna siata TG/6/5 zo 6. 4. 2005
lucerna menlivá TG/6/5 zo 6. 4. 2005
ďatelina lúčna TG/5/7 zo 4. 4. 2001
ďatelina plazivá TG/38/7 z 9. 4. 2003
vika siata TG/32/6 z 21. 10. 1988
kvaka TG/89/6 zo 4. 4. 2001
reďkev siata olejná TG/178/3 zo 4. 4. 2001
podzemnica olejná TG/93/3 z 13. 11. 1985
repica olejnatá TG/185/3 zo 17. 4. 2002
požlt farbiarsky TG/134/3 z 12. 10. 1990
bavlník TG/88/6 zo 4. 4. 2001
mak siaty TG/166/3 z 24. 3. 1999
horčica biela TG/179/3 zo 4. 4. 2001
sója fazuľová TG/80/6 z 1. 4. 1998
cirok dvojfarebný TG/122/3 zo 6. 10. 1989
b)
zeleniny
cibuľa zimná TG/161/3 z 1. 4. 1998
repa obyčajná pravá špenátová alebo zeleninová (mangold) TG/106/4 z 31. 3. 2004
kel kučeravý TG/90/6 z 31. 3. 2004
okrúhlica TG/37/10 zo 4. 4. 2001
čakanka obyčajná siata listnatá (šalátová) TG/154/3 z 18. 10. 1996
tekvica obrovská TG/155/4 z 28. 3. 2007
reďkev siata čierna TG/63/6 z 24. 3. 1999
rebarbora vlnitá TG/62/6 z 24. 3. 1999
hadomor španielsky TG/116/3 z 21. 10. 1988“.
4.
Príloha č. 4 sa dopĺňa šestnástym a sedemnástym bodom, ktoré znejú:
„16.
Smernica Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o botanické názvy rastlín, vedecké názvy iných organizmov a určité prílohy k smerniciam 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES vzhľadom na vývoj vedeckých a technických poznatkov (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2009).
17.
Smernica Komisie 2009/97/ES z 3. augusta 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smerníc Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES týkajúcich sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny (Ú. v. EÚ L 202, 4. 8. 2009).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Robert Fico v. r.