566/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

566
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. decembra 2009,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení zákona č. 467/2005 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 610/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 611/2008 Z. z. sa mení takto:
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 299/2007 Z. z.
Stupnica základných platov duchovných v eurách mesačne
Platový stupeň Započítateľná doba
vykonávania duchovenskej
činnosti v rokoch
Stupnica základných platov podľa zaradenia do skupiny
a započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti
S k u p i n a
A B C D E F G
1 do 3 251,33 276,34 305,11 337,68 373,65 413,02 457,42
2 od 3 do 6 261,91 288,58 318,68 352,04 390,12 431,62 476,86
3 od 6 do 9 272,97 300,43 331,75 366,48 406,22 450,22 496,77
4 od 9 do 12 283,52 312,31 345,71 380,83 422,34 468,86 517,50
5 od 12 do 15 294,53 324,54 359,24 396,11 439,23 486,62 537,85
6 od 15 do 18 305,93 336,43 373,18 410,93 456,17 504,81 558,13
7 od 18 do 21 317,37 348,66 386,76 426,53 473,10 522,56 578,42
8 od 21 do 24 328,82 360,53 400,74 442,17 489,56 540,78 599,18
9 od 24 do 27 340,23 373,18 414,71 457,85 506,49 559,40 619,92
10 od 27 do 30 351,66 385,92 428,22 473,49 523,43 578,05 640,62
11 nad 30 363,48 398,20 442,17 489,17 540,35 597,07 662,64
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Robert Fico v. r.