569/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

569
ZÁKON
z 1. decembra 2009
o zmene názvu Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Názov „Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach“ sa mení a znie: „Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach“.
§ 2
Ak sa v iných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch uvádza názov „Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach“, po účinnosti tohto zákona sa považuje za názov „Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach“.
§ 3
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.