571/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010 do 29.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

571
ZÁKON
z 2. decembra 2009
o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje poskytovanie rodičovského príspevku.
(2)
Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú štát poskytuje oprávnenej osobe počas riadnej starostlivosti o dieťa.
§ 2
Oprávnená osoba
Oprávnená osoba podľa tohto zákona je
a)
rodič dieťaťa,
b)
fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu1) alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,2) alebo
c)
manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.
§ 3
Nárok na rodičovský príspevok
(1)
Oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok, ak
a)
sa riadne stará o dieťa,
b)
má trvalý pobyt3) alebo prechodný pobyt4) na území Slovenskej republiky (ďalej len „pobyt“) a
c)
nevykonáva zárobkovú činnosť.
(2)
Dieťaťom podľa odseku 1 písm. a) je dieťa
a)
do troch rokov veku,
b)
do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,5) alebo
c)
do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa § 2 písm. b), najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe.
(3)
Riadna starostlivosť o dieťa podľa tohto zákona je osobná starostlivosť poskytovaná dieťaťu oprávnenou osobou v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa podľa osobitného predpisu.6)
(4)
Podmienka riadnej starostlivosti o dieťa sa považuje za splnenú, ak
a)
dieťa je zo zdravotných dôvodov v ústavnej zdravotnej starostlivosti,
b)
dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom5) navštevuje najviac štyri hodiny denne materskú školu, zariadenie sociálnych služieb alebo iné obdobné zariadenie,
c)
dieťa navštevuje najviac štyri hodiny denne materskú školu alebo iné obdobné zariadenie, ak oprávnené osoby alebo osamelá oprávnená osoba, ktorá je slobodná, rozvedená, ovdovená, sú fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,7) alebo
d)
oprávnená osoba počas štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole alebo počas vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa osobitného predpisu8) zabezpečí riadnu starostlivosť o dieťa druhou oprávnenou osobou alebo inou plnoletou fyzickou osobou, ktorá neposkytuje starostlivosť dieťaťu podľa osobitného predpisu9) a nevypláca sa jej rodičovský príspevok.
(5)
Zárobková činnosť podľa tohto zákona je činnosť, ktorá zakladá nárok na zdaňovaný príjem zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti,10) alebo obdobná činnosť vykonávaná mimo územia Slovenskej republiky. Za zárobkovú činnosť sa považuje vyplácanie
a)
náhrady služobného platu pri dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby11) a náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,12)
b)
nemocenského,13)
c)
ošetrovného14) alebo
d)
obdobných dávok uvedených v písmenách a) až c) mimo územia Slovenskej republiky.
(6)
Ak sa riadne stará o to isté dieťa viac oprávnených osôb, nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba určená podľa ich dohody.
(7)
Ak je v rodine viac detí podľa § 3 ods. 2, vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok a len jednej oprávnenej osobe určenej podľa ich dohody.
(8)
Nárok na rodičovský príspevok nevzniká, ak sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou (ďalej len „členský štát“), a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená alebo dobrovoľne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.15)
(9)
Nárok na rodičovský príspevok nevzniká ani jednej z oprávnených osôb, ak
a)
jedna z nich má nárok na materské16) alebo na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku podľa § 4 ods. 2,
b)
jednej z nich štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské16) alebo
c)
jednej z nich sa vypláca príspevok na starostlivosť o dieťa podľa osobitného predpisu.17)
(10)
Nárok na rodičovský príspevok nevzniká maloletému rodičovi, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu.18)
§ 4
Suma rodičovského príspevku
(1)
Rodičovský príspevok je 164,22 eura mesačne.
(2)
Rodičovský príspevok je 256 eur mesačne do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši dva roky veku, ak sa oprávnenej osobe pred vznikom nároku na rodičovský príspevok
a)
vyplácalo z dôvodu riadnej starostlivosti o toto dieťa materské16) alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte alebo
b)
nevyplácalo materské16) alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte a bola v posledných dvoch rokoch pred narodením tohto dieťaťa najmenej 270 dní nemocensky poistená; do obdobia 270 dní sa započítava aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia, ktoré sa započítava na účely materského podľa osobitného predpisu.19)
(3)
Ak sa oprávnenej osobe vypláca za celý kalendárny mesiac materské16) alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku podľa odseku 2, rodičovský príspevok je počas obdobia vyplácania materského16) alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku podľa odseku 2 a sumou materského16) alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte.
(4)
Ak vznikol oprávnenej osobe z dôvodu riadnej starostlivosti o to isté dieťa nárok na rodičovský príspevok po vyplatení príspevku rodičovi podľa osobitného predpisu,20) výška rodičovského príspevku je 75 % rodičovského príspevku podľa odseku 1 alebo 2
a)
do troch rokov veku dieťaťa alebo
b)
od troch rokov veku dieťaťa do skončenia platnosti posudku podľa osobitného predpisu,21) najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom dovŕši šesť rokov veku; od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa vyplatil rodičovský príspevok vo výške 75 % rodičovského príspevku podľa odseku 1 alebo 2, je suma rodičovského príspevku podľa odseku 1, ak sú naďalej splnené podmienky nároku na rodičovský príspevok.
(5)
Rodičovský príspevok podľa odseku 4 sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.
(6)
Obdobná dávka ako materské16) vyplácaná v členskom štáte v cudzej mene sa prepočíta na eurá podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska22) v prvý deň v mesiaci, za ktorý si oprávnená osoba uplatňuje nárok na rodičovský príspevok, a zaokrúhľuje sa na najbližší eurocent nadol.
(7)
Sumy rodičovského príspevku platné k 31. decembru sa upravujú od 1. januára koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima podľa osobitného predpisu.23) Upravené sumy rodičovského príspevku sa zaokrúhľujú na najbližších desať eurocentov. Sumy rodičovského príspevku ustanoví každoročne opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra.
§ 5
Výplata rodičovského príspevku
(1)
O rodičovskom príspevku rozhoduje a rodičovský príspevok oprávnenej osobe vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej pobytu (ďalej len „platiteľ“).
(2)
Rodičovský príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď sa podmienky nároku na tento príspevok splnili len za časť kalendárneho mesiaca.
(3)
Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok.
(4)
Rodičovský príspevok sa poukazuje oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca v hotovosti. Ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania rodičovského príspevku, platiteľ je povinný jej žiadosti vyhovieť. Rodičovský príspevok sa nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom.
(5)
Výplata rodičovského príspevku sa zastaví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa už vyplatil, ak
a)
vznikol dôvod na prešetrenie, či
1.
oprávnená osoba naďalej spĺňa podmienky nároku na rodičovský príspevok, na jeho výplatu alebo či sa rodičovský príspevok vypláca v správnej sume, alebo
2.
na výplatu rodičovského príspevku je naďalej príslušný platiteľ na území Slovenskej republiky, alebo
b)
na poskytovanie rodičovského príspevku je príslušná inštitúcia iného členského štátu.
(6)
Výplata rodičovského príspevku sa obnoví, ak oprávnená osoba preukáže, že zanikli dôvody, pre ktoré sa jeho výplata zastavila podľa odseku 5 písm. a). Výplata rodičovského príspevku sa obnoví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikli dôvody na jeho zastavenie. Rodičovský príspevok sa doplatí za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na rodičovský príspevok a na jeho výplatu podľa tohto zákona za toto obdobie boli splnené.
(7)
Výplata rodičovského príspevku sa obnoví, ak sa výplata zastavila podľa odseku 5 písm. b) a príslušná inštitúcia iného členského štátu rozhodla o neposkytnutí rodičovského príspevku alebo o poskytnutí rodičovského príspevku v nižšej sume, ako v sume podľa § 4 ods. 1 alebo 2. Výplata rodičovského príspevku sa obnoví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba túto skutočnosť preukáže platiteľovi. Rodičovský príspevok sa doplatí za obdobie zastavenia jeho výplaty alebo za jeho časť, ak podmienky nároku na rodičovský príspevok a na jeho výplatu počas tohto obdobia boli podľa tohto zákona splnené a oprávnená osoba si uplatnila nárok v inom členskom štáte, ale príslušná inštitúcia tohto členského štátu za toto obdobie alebo za jeho časť neposkytla rodičovský príspevok.
§ 6
Zánik nároku
(1)
Nárok na rodičovský príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.
(2)
Nárok na rodičovský príspevok zaniká
a)
od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek podľa § 3 ods. 2,
b)
smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.
§ 7
Zvýšenie, zníženie, odňatie a vrátenie rodičovského príspevku
(1)
Ak nastala skutočnosť, ktorá má za následok zvýšenie rodičovského príspevku, rodičovský príspevok sa vypláca vo vyššej sume od kalendárneho mesiaca, v ktorom táto skutočnosť nastala.
(2)
Ak nastala skutočnosť, ktorá má za následok zníženie vyplácaného rodičovského príspevku, rodičovský príspevok sa vypláca v nižšej sume od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom táto skutočnosť nastala.
(3)
Rodičovský príspevok sa odníme od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa rodičovský príspevok vyplatil,
a)
ak sa zmenia alebo zaniknú skutočnosti rozhodujúce na nárok na rodičovský príspevok,
b)
ak sa rodičovský príspevok vyplácal neprávom,
c)
ak rodičovský príspevok poskytuje príslušná inštitúcia členského štátu v rovnakej sume alebo vo vyššej sume, ako je ustanovené v § 4 ods. 1 alebo 2,
d)
ak príslušná inštitúcia členského štátu neposkytuje rodičovský príspevok z dôvodu, že oprávnená osoba si neuplatnila nárok na rodičovský príspevok, alebo
e)
na žiadosť oprávnenej osoby.
(4)
Ak sa rodičovský príspevok vyplácal vo vyššej sume, ako patril, suma rodičovského príspevku sa zníži od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa rodičovský príspevok vyplatil vo vyššej sume.
(5)
Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že sa rodičovský príspevok vyplatil neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, je povinná vrátiť rodičovský príspevok alebo vrátiť jeho časť za obdobie, za ktoré bol vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril. Právo na vrátenie rodičovského príspevku vyplateného neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď platiteľ túto skutočnosť zistil, najneskôr však uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty rodičovského príspevku.
(6)
Ak je oprávnená osoba povinná na základe vykonateľného rozhodnutia vrátiť sumy rodičovského príspevku vyplatené neprávom, môžu sa zrážať aj z bežne vyplácaného rodičovského príspevku alebo neskôr priznaného rodičovského príspevku, zo mzdy, z platu, z inej odmeny za prácu, z náhrad z týchto plnení a z náhrad za pracovnú pohotovosť, z náhrad za služobnú pohotovosť, z náhrad za pohotovosť, z príplatku za pohotovosť alebo z dávok sociálneho poistenia, z dôchodku starobného dôchodkového sporenia a z dávok sociálneho zabezpečenia do sumy, ktorú nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.24)
(7)
Rodičovský príspevok nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.25)
§ 8
Konanie
(1)
Konanie o rodičovskom príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti, ktorú podáva oprávnená osoba platiteľovi.
(2)
Žiadosť o rodičovský príspevok obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu pobytu oprávnenej osoby a dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na rodičovský príspevok. Na výzvu platiteľa oprávnená osoba doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na rodičovský príspevok. Platiteľ osobné údaje môže spracúvať len na účel rodičovského príspevku.
(3)
Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o rodičovský príspevok dieťa nemá vydaný rodný list podľa osobitného predpisu,26) oprávnená osoba k písomnej žiadosti o rodičovský príspevok priloží úradný preklad rodného listu dieťaťa alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa vydaného v krajine narodenia dieťaťa.
(4)
O zvýšení rodičovského príspevku a o zániku nároku na rodičovský príspevok podľa § 6 ods. 2 sa nevydáva písomné rozhodnutie.
(5)
Odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení výplaty rodičovského príspevku a o odňatí rodičovského príspevku alebo o jeho znížení nemá odkladný účinok.
(6)
Na konanie o rodičovskom príspevku sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní27) okrem § 18 ods. 3, § 33 ods. 2, § 60, § 61 až 68 všeobecného predpisu o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 9
Povinnosti oprávnenej osoby
Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na rodičovský príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť platiteľovi zmeny týchto skutočností.
Súčinnosť a spolupráca pri poskytovaní rodičovského príspevku
§ 10
Orgány štátnej správy, obce, zdravotnícke zariadenia, školské zariadenia a ďalšie právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú príslušné na poskytovanie údajov na účely rodičovského príspevku (ďalej len „zúčastnené právnické osoby a fyzické osoby“), sú povinné spolupracovať s platiteľom; na účely kontroly trvania podmienok nároku na rodičovský príspevok, na jeho výšku a výplatu sú na žiadosť platiteľa povinné oznamovať osobné údaje uvedené v § 8 ods. 2 o oprávnenej osobe a o dieťati, ďalšie údaje o riadnej starostlivosti o dieťa podľa § 3 ods. 3 a 4 a o zárobkovej činnosti oprávnenej osoby podľa § 3 ods. 5.
§ 11
(1)
Platiteľ môže navštíviť oprávnenú osobu v mieste jej pobytu a je oprávnený požadovať od všetkých zúčastnených právnických osôb a fyzických osôb informácie a vysvetlenia súvisiace s podmienkami trvania nároku na rodičovský príspevok. Tieto osoby sú povinné poskytnúť potrebné informácie.
(2)
Platiteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním rodičovského príspevku. Informácie o týchto skutočnostiach poskytuje len vtedy, ak by ich zamlčaním bol vážne ohrozený život alebo zdravie fyzických osôb alebo ak táto povinnosť vyplýva z osobitného predpisu.28)
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 12
(1)
Rodičovský príspevok priznaný podľa zákona účinného pred 1. januárom 2010, na ktorý trvá nárok podľa zákona účinného do 31. decembra 2009 aj po 31. decembri 2009, považuje sa po 31. decembri 2009 za rodičovský príspevok podľa tohto zákona a vypláca sa v sume podľa § 4 ods. 1 alebo 3.
(2)
Ak nárok na rodičovský príspevok vznikol pred 1. januárom 2010 a o tomto nároku sa do 31. decembra 2009 právoplatne nerozhodlo, o nároku na rodičovský príspevok sa rozhodne za obdobie pred 1. januárom 2010 podľa zákona účinného do 31. decembra 2009. Ak nárok na tento rodičovský príspevok trvá aj po 31. decembri 2009, rodičovský príspevok sa od 1. januára 2010 vypláca v sume podľa § 4 ods. 1 alebo 3.
(3)
Oprávnená osoba, ktorej sa priznal rodičovský príspevok za obdobie pred 1. januárom 2010 a vypláca sa jej aj po 31. decembri 2009, môže požiadať o rodičovský príspevok v sume podľa § 4 ods. 2. Ak oprávnená osoba spĺňa podmienky nároku na rodičovský príspevok podľa § 3 v sume podľa § 4 ods. 2, zaniká jej nárok na rodičovský príspevok, ktorý jej bol priznaný podľa zákona účinného do 31. decembra 2009.
(4)
Ak oprávnená osoba podľa odseku 3 prvej vety spĺňa podmienky nároku na rodičovský príspevok podľa § 3 v sume podľa § 4 ods. 2 aj za obdobie, počas ktorého sa jej vyplácal po 31. decembri 2009 rodičovský príspevok podľa zákona účinného do 31. decembra 2009, vyplatí sa jej rozdiel medzi vyplateným rodičovským príspevkom v sume podľa § 4 ods. 1 a rodičovským príspevkom v sume podľa § 4 ods. 2 od vzniku nároku na rodičovský príspevok podľa tohto zákona, najdlhšie za obdobie šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ktoré predchádzajú kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa jej priznal rodičovský príspevok podľa tohto zákona.
(5)
Rodičovský príspevok podľa tohto zákona sa za január 2010 prvýkrát vyplatí vo februári 2010.
§ 13
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 643/2002 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 601/2003 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z. a zákona č. 561/2008 Z. z.,
2.
opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 326/2009 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku.
Čl. II
Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje poskytovanie sociálnych dávok, a to
a)
príspevku na starostlivosť o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom1) (ďalej len „príspevok“) a
b)
príspevku rodičovi.
(2)
Poskytovaním príspevku štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov2) (ďalej len „rodič“), na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.
(3)
Poskytovaním príspevku rodičovi štát jednorazovo prispieva rodičovi na uľahčenie vstupu alebo návratu na trh práce a na začatie vykonávania zárobkovej činnosti.“.
2.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok rodičovi je rodič, ktorému sa bezprostredne pred uplatnením nároku na príspevok rodičovi vyplácal rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu.5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 4 ods. 2 písmená a) až d) znejú:
„a)
náhrady služobného platu,7a)
b)
náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,8)
c)
nemocenského9) alebo
d)
materského10) najdlhšie do šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 8 znejú:
„7a)
Napríklad § 6 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8) Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „§ 4 zákona č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 4 zákona č. 571/2009 Z. z.“.
5.
V § 4 odsek 5 znie:
„(5)
Nárok na príspevok nevzniká na dieťa,
a)
pri starostlivosti o ktoré sa poskytuje materské alebo
b)
na ktoré sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi (manželke) oprávnenej osoby príspevok na služby pre rodinu s deťmi podľa osobitného predpisu.12)“.
6.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Podmienky nároku na príspevok rodičovi
(1)
Oprávnená osoba má nárok na príspevok rodičovi, ak
a)
vykonáva zárobkovú činnosť,
b)
zabezpečuje starostlivosť
1.
o dieťa do troch rokov jeho veku, za ktorú sa jej poskytoval rodičovský príspevok, alebo
2.
o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom najdlhšie do šiestich rokov jeho veku, za ktorú sa jej poskytoval rodičovský príspevok, a
c)
má trvalý pobyt6) alebo prechodný pobyt6) na území Slovenskej republiky.
(2)
Zárobková činnosť podľa tohto zákona je činnosť, ktorá zakladá nárok na zdaňovaný príjem zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti,7) alebo obdobná činnosť vykonávaná mimo územia Slovenskej republiky.
(3)
Príspevok rodičovi v období do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa alebo šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom patrí len raz.“.
7.
Nadpis § 5 znie:
„Suma príspevku a suma príspevku rodičovi“.
8.
V § 5 ods. 1 sa slová „predpisu,11)“ nahrádzajú slovami „predpisu,12a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
§ 4 ods. 1 zákona č. 571/2009 Z. z.“.
9.
V § 5 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Príspevok rodičovi je 25 % zo súčtu súm rodičovského príspevku podľa osobitného predpisu,12b) na ktoré by mala oprávnená osoba nárok z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa, za ktorú by sa jej poskytoval rodičovský príspevok,
a)
do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku, alebo
b)
do skončenia platnosti vydaného posudku podľa osobitného predpisu,12c) najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom dovŕši šesť rokov veku.
(3)
Súčet súm podľa odseku 2 sa vypočíta zo súm platných v kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba začala vykonávať zárobkovú činnosť.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12b a 12c znejú:
„12b)
§ 4 ods. 1 a 2 zákona č. 571/2009 Z. z.
12c)
§ 6 zákona č. 600/2003 Z. z.“.
10.
V § 5 ods. 4 sa za slová „podľa odseku 1“ vkladajú slová „a príspevok rodičovi podľa odseku 2“.
11.
Nadpis § 6 znie:
„Výplata príspevku a príspevku rodičovi“.
12.
V § 6 ods. 1 sa za slová „O príspevku“ vkladajú slová „a o príspevku rodičovi“ a slovo „príspevok“ sa nahrádza slovami „tieto príspevky“.
13.
V § 6 ods. 2 sa vypúšťajú slová „za kalendárny mesiac“.
14.
V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú slová „písm. b)“.
15.
V § 6 ods. 5 prvej vete sa za slová „Príspevok sa vypláca“ vkladajú slová „a príspevok rodičovi sa vyplatí“ a slová „na príspevok“ sa nahrádzajú slovami „na tieto príspevky“.
16.
V § 6 ods. 9 sa za slovo „Príspevok“ vkladajú slová „a príspevok rodičovi“.
17.
§ 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Zánik nároku
Nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril. Nárok na príspevok rodičovi zaniká uplynutím šiestich kalendárnych mesiacov nasledujúcich po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba začala vykonávať zárobkovú činnosť. Nárok na príspevok a na príspevok rodičovi zaniká smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.“.
18.
Nadpis § 8 znie:
„Odňatie a vrátenie príspevku a príspevku rodičovi“.
19.
V § 8 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že sa príspevok rodičovi vyplatil neprávom, je povinná ho vrátiť. Právo na vrátenie príspevku rodičovi vyplateného neprávom zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď platiteľ túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa neoprávnenej výplaty príspevku rodičovi.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
20.
V § 8 ods. 6 sa za slová „vrátiť sumy príspevku“ vkladajú slová „a sumu príspevku rodičovi“.
21.
V § 8 ods. 7 sa za slovo „Príspevok“ vkladajú slová „a príspevok rodičovi“.
22.
V § 9 ods. 1 sa za slová „Konanie o príspevku“ vkladajú slová „a o príspevku rodičovi“.
23.
V § 9 ods. 2 sa slová „adresu pobytu oprávnenej osoby“ nahrádzajú slovami „adresu trvalého pobytu6) alebo prechodného pobytu6) oprávnenej osoby“.
24.
V § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Žiadosť o príspevok rodičovi obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, adresu trvalého pobytu6) alebo prechodného pobytu6) oprávnenej osoby, identifikačné údaje zamestnávateľa a dátum začatia vykonávania zárobkovej činnosti. Na výzvu platiteľa oprávnená osoba doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na príspevok rodičovi. Platiteľ osobné údaje môže spracúvať len na účel príspevku rodičovi.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.
25.
V § 9 odsek 7 znie:
„(7)
Na konanie o príspevku a o príspevku rodičovi sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní15) okrem § 18 ods. 3, § 33 ods. 2, § 60, § 61 až 68 všeobecného predpisu o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
26.
V § 10 ods. 1 sa za slová „nároku na príspevok“ vkladajú slová „a nároku na príspevok rodičovi“ a slovo „jeho“ sa nahrádza slovom „ich“.
27.
V § 10 ods. 2 sa za slovo „preukázať“ vkladá slovo „najmä“.
28.
Nadpis § 11 znie:
„Súčinnosť a spolupráca pri poskytovaní príspevku a príspevku rodičovi“.
29.
V § 11 ods. 1 sa za slová „na účely príspevku“ vkladajú slová „a príspevku rodičovi“, za slová „poskytovania príspevku“ sa vkladajú slová „a príspevku rodičovi“ a za slová „v § 9 ods. 2“ sa vkladajú slová „a 3“.
30.
V § 11 ods. 2 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „a príspevku rodičovi“.
Čl. III
Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 601/2003 Z. z., zákona č. 471/2005 Z. z., zákona č. 676/2006 Z. z., zákona č. 592/2007 Z. z. a zákona č. 554/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 5 sa slová „dieťa v zdravotníckom zariadení“ nahrádzajú slovami „zdravotnícke zariadenie bez dieťaťa“.
2.
V § 3 odsek 6 znie:
„(6)
Nárok na príspevok nevzniká oprávnenej osobe, ak príspevok alebo dávku toho istého druhu vyplatila príslušná inštitúcia iného štátu.“.
Čl. IV
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z. a zákona č. 285/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 226 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
vydávať na žiadosť fyzickej osoby potvrdenie o období nemocenského poistenia získanom v posledných dvoch rokoch pred narodením dieťaťa na účely rodičovského príspevku.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
2)
§ 49 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z.
§ 73 ods. 2 písm. a) druhý bod zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 48/2002 Z. z.o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 5 a 6 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení.
6)
§ 2 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
7)
§ 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
§ 44 až 47 zákona č. 5/2004 Z. z.o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
10)
§ 5 a § 6 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
11)
Napríklad § 6 zákona č. 328/2002 Z. z.o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
§ 7 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 33 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
15)
§ 3 zákona č. 580/2004 Z. z.o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
§ 10 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 48 a 49 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20)
§ 5 ods. 2 a 3 zákona č. 561/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu (č. 18) o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
23)
§ 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 469/2008.
26)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.