573/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

573
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 29 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov
opatrenie z 15. decembra 2009 č. 10/2009, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Opatrením sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. decembra 1999 č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky (oznámenie č. 358/1999 Z. z.) v znení opatrenia z 12. decembra 2002 č. 12/2002 (oznámenie č. 701/2002 Z. z.), opatrenia z 12. decembra 2003 č. 8/2003 (oznámenie č. 568/2003 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2005 č. 6/2005 (oznámenie č. 593/2005 Z. z.) a opatrenia z 28. októbra 2008 č. 19/2008 (oznámenie č. 426/2008 Z. z.).
Zmenou opatrenia sa zvyšuje prahová hodnota označovania účelu platby pri cezhraničných platbách zo Slovenskej republiky do iného členského štátu Európskej únie alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a naopak v eurách alebo v národných menách tých členských štátov, ktoré oznámili rozhodnutie postupovať podľa osobitného predpisu, z 12 500 eur na 50 000 eur.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 28/2009 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.