583/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.2009 do 09.09.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

583
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
výnos zo 17. decembra 2009 č. 21667/2009-OL o podrobnostiach o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie.
Výnos súvisí s úpravou prerozdeľovacieho mechanizmu, t. j. so zavádzaním nového parametra v kategórii poistencov, čím sa dosiahne prerozdeľovanie nielen podľa veku a pohlavia, ale dané kategórie poistencov sa delia podľa platenia na poistencov, za ktorých platiteľom poistného nie je štát a za ktorých platiteľom poistného je štát. V návrhu výnosu sa určuje pre mesačné a ročné prerozdeľovanie preddavkov na poistné vzorec výpočtu priemerného evidovaného počtu poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát a za ktorých platiteľom poistného je štát.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Výnos je uverejnený v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 31. decembra 2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.