583/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

583
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
výnos zo 17. decembra 2009 č. 21667/2009-OL o podrobnostiach o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie.
Výnos súvisí s úpravou prerozdeľovacieho mechanizmu, t. j. so zavádzaním nového parametra v kategórii poistencov, čím sa dosiahne prerozdeľovanie nielen podľa veku a pohlavia, ale dané kategórie poistencov sa delia podľa platenia na poistencov, za ktorých platiteľom poistného nie je štát a za ktorých platiteľom poistného je štát. V návrhu výnosu sa určuje pre mesačné a ročné prerozdeľovanie preddavkov na poistné vzorec výpočtu priemerného evidovaného počtu poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát a za ktorých platiteľom poistného je štát.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Výnos je uverejnený v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 31. decembra 2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.