584/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

584
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 16 ods. 11 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 41 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky
opatrenie z 15. decembra 2009 č. 11/2009 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov a o zmene a doplnení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2008 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska.
Opatrením sa ustanovuje obsah návrhu na zápis, obsah návrhu na zmenu zápisu a obsah návrhu na zrušenie zápisu do registra finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov, vzor osvedčenia o zápise do registra a štruktúra registračného čísla.
Opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. mája 2008 č. 8/2008 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska (oznámenie č. 178/2008 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska zo 7. apríla 2009 č. 2/2009 (oznámenie č. 147/2009 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 28/2009 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.