585/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

585
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 104 ods. 13 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 467/2009 Z. z.
opatrenie zo 17. decembra 2009 č. MF/026600/2009-72, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností.
Predmetným opatrením sa ustanovuje aj vzor výkazu o dani z nehnuteľností, jeho vecný i formálny obsah.
Účinnosť opatrenia je od 1. januára 2010.
Uvedené opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2009 a možno doň nazrieť na webovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky www.finance.gov.sk.