588/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

588
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2009,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 18a zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 465/2009 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 530/2006 Z. z., vyhlášky č. 661/2006 Z. z., vyhlášky č. 564/2007 Z. z., vyhlášky č. 234/2008 Z. z., vyhlášky č. 571/2008 Z. z. a vyhlášky č. 363/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 1a sa vkladá § 1b, ktorý znie:
㤠1b
Vzor tlačiva na podávanie žiadosti o pridelenie čísla EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov)1) je uvedený v prílohe č. 1b.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Čl. 1 šestnásty bod a čl. 4k až 4t nariadenia Komisie (EHS) č. =OJ:L:1993:253:0001:003:SK:HTML href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:253:0001:003:SK:HTML" target=_blank>2454/93 v platnom znení.“.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.
2.
Za prílohu č. 1a sa vkladá príloha č. 1b, ktorá znie:
„Príloha č. 1b k vyhláške č. 419/2006 Z. z.
Vysvetlivky:
1. Žiadosť sa vypĺňa tlačenými písmenami; obchodné meno, meno a priezvisko alebo názov žiadateľa sa uvádza podľa zápisu v obchodnom registri alebo živnostenskom registri.
2. V bode 2 sa vyznačí zodpovedajúce políčko:
PO – právnická osoba
FO – fyzická osoba
ZO – združenie osôb bez právnej subjektivity.1aa)
3. V bode 3 sa uvádza sídlo, miesto podnikania alebo úplná adresa miesta trvalého pobytu žiadateľa vrátane označenia štátu alebo územia dvojmiestnym alfabetickým kódom podľa normy ISO 3166.
4. Bod 4 sa vypĺňa, ak žiadateľ nemá sídlo na území Slovenskej republiky a má na jej území umiestnenú organizačnú zložku.
5. V bode 5 sa uvádza identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty alebo daňové identifikačné číslo, ak identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty nebolo pridelené. Iné identifikačné číslo sa uvádza, ak bolo žiadateľovi so sídlom na území tretieho štátu pridelené na daňové účely príslušným orgánom tohto štátu.
6. V bode 7 sa uvádza dátum vzniku právnickej osoby, dátum narodenia fyzickej osoby alebo dátum nadobudnutia platnosti zmluvy o združení.
7. V bode 8 sa uvádza meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa kontaktnej osoby určenej žiadateľom.
8. V bode 9 sa uvádza identifikačné číslo, ak ho žiadateľovi pridelili na colné účely príslušné orgány v treťom štáte, s ktorým má Slovenská republika uzavretú platnú dohodu o vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach; toto identifikačné číslo obsahuje označenie štátu alebo územia dvojmiestnym alfabetickým kódom podľa normy ISO 3166.
9. V bode 10 sa uvádza štvormiestny kód hlavnej ekonomickej činnosti v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností (SK NACE Rev. 2).
10. V bode 11 sa uvádza dátum skončenia platnosti čísla EORI, ak sa žiada o jeho pridelenie na určitú dobu.
11. V bode 12 sa vyjadrí súhlas alebo nesúhlas so zverejnením prideleného čísla EORI a údajov uvedených v bodoch 1 a 3 na webovom sídle Európskej komisie.
12. V bode 13 sa uvádza dátum podania žiadosti a meno, priezvisko a funkcia žiadateľa, ak je žiadateľom fyzická osoba, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho orgánu, ak je žiadateľom právnická osoba, alebo meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej konať za združenie osôb bez právnej subjektivity.1aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:“.
1aa) Čl. 4 prvý bod tretia zarážka nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Ján Počiatek v. r.