590/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.01.2010 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

590
OPATRENIE
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 22. decembra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 472/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. v) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 472/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky v znení opatrenia č. 356/2008 Z. z. a opatrenia č. 328/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. a) piatom bode sa slová „Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach“ nahrádzajú slovami „Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach“.
2.
V § 1 sa písmeno d) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Univerzita Palackého v Olomouci“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2010.
Ján Mikolaj v. r.