591/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

591
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 34 ods. 12 a 21 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z. z. a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 22. decembra 2009 č. 12/2009, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 25/2008 o solventnosti a minimálnej výške garančného fondu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne.
Opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. decembra 2008 č. 25/2008 o solventnosti a minimálnej výške garančného fondu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne (oznámenie č. 566/2008 Z. z.). Opatrením sa menia sumy vo výpočte solventnosti stanovené v eurách s cieľom zohľadnenia zmien európskeho indexu spotrebiteľských cien.
Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2009.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 29/2009 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.