592/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

592
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. novembra v Kodani a 30. novembra 2009 v Bratislave bola podpísaná Dvojročná dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu 2010/2011.
Dohoda nadobudla platnosť 30. novembra 2009.