596/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

596
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 32/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 223/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 riadky č. 42, 149, 223, 240 a 266 až 268 znejú:
„č. 42
Oxasulfuron
CAS číslo: 144651-06-9
CIPAC číslo:
626
oxetán-3-yl 2[(4,6-dimetylpyrimidín-
2-yl) karbamoyl-sulfamoyl]
benzoát
930 1. 7. 2003 30. 6.
2013
Môže sa používať a registrovať výlučne ako herbicíd.
Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o oxasulfurone, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 3. decembra 2002, a najmä jej prílohy I a II.
V tomto celkovom hodnotení:
– výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť možnosti kontaminácie podzemných vôd účinnou látkou, pokiaľ sa účinná látka bude aplikovať v regiónoch so zraniteľnými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami, a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 149
Carbendazim (bez
uvedenia
stereochémie)
CAS číslo: 10605-21-7
CIPAC číslo: 263
metylbenzimidazol
-2-ylcarbamat
980 1. 1. 2007 31. 12. 2010 ČASŤ A
Povolené môžu byť len použitia ako fungicíd pre tieto plodiny:
– obilniny,
– repka olejná,
– cukrová repa,
– kukurica
v dávkach nepresahujúcich
–  0,25 kg účinnej látky na hektár pri aplikácii na obilniny a repku olejnú,
–  0,075 kg účinnej látky na hektár pri aplikácii na cukrovú repu,
–  0,1 kg účinnej látky na hektár pri aplikácii na kukuricu.
Nesmú byť povolené tieto použitia:
– letecká aplikácia,
– aplikácia prostredníctvom chrbtového a ručného postrekovača, či už amatérskymi alebo profesionálnymi používateľmi,
– domáce záhradkárstvo.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú všetky náležité
opatrenia na zníženie rizika, ktoré je potrebné uplatňovať a ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Osobitnú pozornosť venuje:
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; v odbornom posudku uvedú primeranú vzdialenosť, ktorú je potrebné zachovávať medzi ošetrovanými územiami a povrchovými vodnými plochami, ktorá môže závisieť od toho, či sa uplatňujú postupy alebo zariadenia na zníženie úletu, alebo nie; túto primeranú vzdialenosť kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane dážďoviek a iných pôdnych makroorganizmov; v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika a výber najvhodnejšej kombinácie počtu a načasovania aplikácií, aplikačných dávok a v prípade potreby aj stupňa koncentrácie účinnej látky; tieto opatrenia kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane vtáctva a cicavcov; v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, časové plánovanie aplikácie a výber takých prípravkov, ktoré vďaka ich fyzikálnej úprave alebo prítomnosti činiteľov zabezpečujúcich adekvátnu prevenciu minimalizujú vystavenie príslušných druhov; tieto opatrenia kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva ochrane operátorov, ktorí musia používať vhodný ochranný odev, najmä rukavice, overaly, gumové čižmy a ochranu tváre alebo ochranné okuliare, pri miešaní, nakladaní, aplikácii a čistení zariadení v prípade, ak dizajn a konštrukcia samotného zariadenia alebo pripevnenie osobitných ochranných komponentov na také zariadenie adekvátne nezabraňujú vystaveniu uvedenej látke.
ČASŤ B
Na vykonávanie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o carbendazimu, a najmä jej dodatky I a II.
Držitelia registrácií predložia najneskôr do 31. decembra príslušného
kalendárneho roka správu o výskyte zdravotných problémov operátorov a ďalšie informácie, ako napr. údaje o predaji a prehľad spôsobov používania, aby bolo možné získať reálny obraz o podmienkach používania a možnom toxikologickom vplyve carbendazimu.
č. 223
Metazachlór
č. CAS: 67129-08-2
č. CIPAC: 411
2-chloro-N-(pyrazol-1-
ylmethyl)acet-2′,6′-xylidide
≥ 940
 
Toluén, nečistota vznikajúca
pri výrobe, sa
považuje za toxikologické
riziko. Jej maximálna
hodnota je
stanovená na 0,05 %.
1. 8. 2009 31. 7. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd v maximálnom množstve 1,0 kg/ha iba každý tretí rok na tom istom poli.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa metazachlóru finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. septembra 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi podmienkami a/alebo klimatickými podmienkami.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku, a začnú sa monitorovacie programy na overenie potenciálnej kontaminácie podzemnej vody metabolitmi 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 a 479M12 v citlivých oblastiach.
Ak bude metazachlór klasifikovaný podľa § 23 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov ako látka „s obmedzenými dôkazmi o karcinogénnom účinku“, držiteľ registrácie predloží ďalšie informácie týkajúce sa relevantnosti metabolitov 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 a 479M12 so zreteľom na rakovinu.
Držiteľ registrácie poskytne tieto informácie Komisii a kontrolnému ústavu do šiestich mesiacov od oznámenia rozhodnutia o klasifikácii tejto účinnej látky.
č. 240
Hydrolyzované proteíny
(hydrolysed proteins)
č. CAS: nepridelené
č. CIPAC: nepridelené
nie je k dispozícii Revízna správa (SANCO/2615/2008) 1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako atraktant. Hydrolyzované proteíny živočíšneho pôvodu musia byť v súlade s nariadením (ES) č. 1774/2002.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad prílohy kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o hydrolyzovaných proteínoch (SANCO/2615/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 266
Fosfid hlinitý
(Aluminium
phosphide)
č. CAS: 20859-73-8
č. CIPAC: 227
fosfid hlinitý ≥ 830 1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd, rodenticíd, talpicíd a leporicíd vo forme prípravkov pripravených na použitie s obsahom fosfidu hlinitého. Ako rodenticíd, talpicíd a leporicíd sa môžu registrovať len použitia vo vonkajších priestoroch.
Registrácie by mali byť určené len pre profesionálnych používateľov.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa fosfidu hlinitého finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2008, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva ochrane spotrebiteľov a zaisteniu, aby spotrebované prípravky pripravené na použitie, ktoré obsahujú fosfid hlinitý, boli odstránené z potravinových tovarov pri použití proti škodlivým organizmom počas skladovania, a v odbornom posudku určí primeranú dodatočnú zadržovaciu lehotu, ktorú kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora a pracovníka a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a ochranných prostriedkov dýchacích orgánov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva ochrane operátorov a pracovníkov počas fumigácie pri použití vo vnútorných priestoroch,
– úrad verejného zdravotníctva ochrane pracovníkov počas opätovného vstupu (po období fumigácie) pri použití vo vnútorných priestoroch,
– úrad verejného zdravotníctva ochrane okolostojacich osôb proti úniku plynu pri použití vo vnútorných priestoroch,
– referenčné laboratórium ochrane vtákov a cicavcov; vo svojom odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zmiernenie rizika, ako napríklad uzavretie nôr, a v prípade potreby dosiahnutie úplného zapracovania granúl do pôdy, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; vo svojom odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zmiernenie rizika, akými sú napr. ochranné pásma medzi ošetrovanými územiami a povrchovými vodnými plochami, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 267
Fosfid vápenatý
(Calcium phosphide)
č. CAS: 1305-99-3
č. CIPAC: 505
fosfid vápenatý ≥ 160 1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia vo vonkajších priestoroch ako rodenticíd a talpicíd vo forme prípravkov pripravených na použitie s obsahom fosfidu vápenatého.
Registrácie by mali byť určené len pre profesionálnych používateľov.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa fosfidu vápenatého finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2008, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora a pracovníka a vo svojom odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a ochranných prostriedkov dýchacích orgánov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete,
– referenčné laboratórium ochrane vtákov a cicavcov; vo svojom odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zmiernenie rizika, ako napríklad uzavretie nôr, a v prípade potreby dosiahnutie úplného zapracovania granúl do pôdy, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; vo svojom odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zmiernenie rizika, akými sú napr. ochranné pásma medzi ošetrovanými územiami a povrchovými vodnými plochami, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete.
č. 268
Fosfid horečnatý
(Magnesium phosphide)
č. CAS: 12057-74-8
č. CIPAC: 228
 
fosfid horečnatý ≥ 880 1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd, rodenticíd, talpicíd a leporicíd vo forme prípravkov pripravených na použitie s obsahom fosfidu horečnatého. Ako rodenticíd, talpicíd a leporicíd sa môžu registrovať len použitia vo vonkajších priestoroch.
Registrácie by mali byť určené len pre profesionálnych používateľov.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa fosfidu horečnatého finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec
a zdravie zvierat 28. októbra 2008, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva ochrane spotrebiteľov a zaisteniu, aby spotrebované prípravky pripravené na použitie s obsahom fosfidu horečnatého boli odstránené z potravinových tovarov pri použití proti škodlivým organizmom počas skladovania, a v odbornom posudku uvedie primeranú dodatočnú zadržovaciu lehotu, ktorú kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a ochranných prostriedkov dýchacích orgánov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva ochrane operátorov a pracovníkov počas fumigácie pri použití vo vnútorných priestoroch,
– úrad verejného zdravotníctva ochrane pracovníkov počas opätovného vstupu (po období fumigácie) pri použití vo vnútorných priestoroch,
– úrad verejného zdravotníctva ochrane okolostojacich osôb proti úniku plynu pri použití vo vnútorných priestoroch,
– referenčné laboratórium ochrane vtákov a cicavcov; vo svojom odbornom posudku uvedie opatrenia na zmiernenie rizika, ako napríklad uzavretie nôr, a v prípade potreby dosiahnutie úplného zapracovania granúl do pôdy, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; vo svojom odbornom posudku uvedie opatrenia na zmiernenie rizika, akými sú napr. ochranné zóny medzi ošetrovanými územiami a povrchovými vodnými plochami, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.“.
2.
Príloha č. 1 sa dopĺňa riadkom č. 302, ktorý znie:
č. 302
Cyflufenamid
č. CAS: 180409-60-3
č. CIPAC: 759
N-{(Z)-α-[(cyklopropylmethoxy)imino] – 2,3-difluor-6-(trifluorometyl)benzyl}-2- fenylacetamid > 980 1. 4.
2010
31. 3.
2020
ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa cyflufenamidu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 2. októbra 2009, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musí výskumný ústav venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, keď sa táto účinná látka používa v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.“.
3.
Príloha č. 2 sa dopĺňa riadkom č. 302, ktorý znie:
„302  Cyflufenamid 30. septembra 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 9.
2011
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. septembra 2011 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky cyflufenamid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. marca 2010. Nerelevantné“.
4.
Príloha č. 11 sa dopĺňa bodmi 17 až 21 ktoré znejú:
„17.
Smernica Komisie 2009/146/ES z 26. novembra 2009, ktorou sa opravuje smernica 2008/125/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť fosfid hlinitý, fosfid vápenatý, fosfid horečnatý, cymoxanil, dodemorf, metylester kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej, metamitrón, sulkotrión, tebukonazol a triadimenol medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 312, 27. 11. 2009).
18.
Smernica Komisie 2009/152/ES z 30. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o dátum skončenia platnosti zaradenia účinnej látky karbendazím do prílohy I (Ú. v. EÚ L 314, 1. 12. 2009).
19.
Smernica Komisie 2009/153/ES z 30. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o bežný názov a čistotu účinnej látky hydrolyzované proteíny (Ú. v. EÚ L 314, 1. 12. 2009).
20.
Smernica Komisie 2009/154/ES z 30. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť cyflufenamid medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 314, 1. 12. 2009).
21.
Smernica Komisie 2009/155/ES z 30. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o požadovanú úroveň čistoty účinnej látky metazachlór (Ú. v. EÚ L 314, 1. 12. 2009).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010 okrem riadku č. 223 prílohy č. 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2010, riadkov č. 240 a č. 266 až č. 268 prílohy č. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2010, riadku č. 302 prílohy č. 1 a riadku č. 302 prílohy č. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2010.
Robert Fico v. r.