598/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

598
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 14 a § 7 ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa za písmeno ac) vkladajú nové písmená ad) a ae), ktoré znejú:
„ad) stredné odborné školy – 26. kategória,
ae) stredné odborné školy – 27. kategória,“.
Doterajšie písmená ad) až ah) sa označujú ako písmená af) až aj).
2.
V § 2 odsek 3 znie:
„(3)
Kategórie škôl s jednotným normatívom na prevádzku okrem tepla podľa § 3 ods. 7 sú:
a)
školy so štandardnou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. a), b), e), f), g), p), u), ac) a af),
b)
školy s mierne zvýšenou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. q), w), z) a ad),
c)
školy so zvýšenou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. h), k), o), r), x), ah), ai) a aj),
d)
školy s veľmi zvýšenou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. i), l), s), v), y) a aa),
e)
školy s vysokou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. c), d), j), m), n), t), ab), ae) a ag).“.
3.
V § 2 ods. 5 sa slová „e) až ac)“ nahrádzajú slovami „e) až ae)“.
4.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Normatív na žiaka, ktorý sa nevzdeláva v dennej forme štúdia, sa určí tak, že normatív na žiaka vo večernej forme štúdia je 40 % normatívu na žiaka vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia a normatív na ostatných žiakov je 10 % normatívu na žiaka vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia. Normatív na žiaka detašovanej triedy školy v ústave pre výkon väzby a v ústave pre výkon trestu odňatia slobody vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia je 300 % normatívu na žiaka vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia a normatív na žiaka detašovanej triedy školy v ústave pre výkon väzby a v ústave pre výkon trestu odňatia slobody vzdelávajúceho sa formou individuálneho vzdelávania je 30 % normatívu na žiaka vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia. Normatív na žiaka základnej školy vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním, ktorý nie je žiakom školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (ďalej len „začlenený žiak“), sa určí v nadväznosti na skupinu, do ktorej bol zaradený podľa prílohy č. 8. Normatív na začleneného žiaka strednej školy vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia sa určí v nadväznosti na skupinu, do ktorej bol zaradený podľa prílohy č. 9. Normatív na žiaka základnej školy, ktorý navštevuje triedu so športovou prípravou, je 108 % normatívu na žiaka vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia. Normatív na žiaka strednej odbornej školy vykonávajúceho praktické vyučovanie v stredisku praktického vyučovania je 60 % normatívu na žiaka príslušnej kategórie strednej odbornej školy. Normatív na žiaka strednej odbornej školy vykonávajúceho praktické vyučovanie v stredisku odbornej praxe alebo v školskom hospodárstve,6) vzdelávajúceho sa
a)
v odboroch vzdelávania zaradených do kategórie škôl podľa § 2 ods. 1 písm. e) až ad) je 60 % normatívu na žiaka tejto kategórie školy, alebo
b)
v odboroch vzdelávania zaradených do kategórie škôl podľa § 2 ods. 1 písm. ae) je 80 % normatívu na žiaka tejto kategórie školy.“.
5.
V § 4 ods. 5 písmeno f) znie:
„f)
žiak príslušnej kategórie strednej odbornej školy vykonávajúci praktické vyučovanie v stredisku praktického vyučovania započítava s koeficientom 0,6,“.
6.
V § 4 sa odsek 5 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
žiak strednej odbornej školy vykonávajúci praktické vyučovanie v stredisku odbornej praxe alebo v školskom hospodárstve,6) vzdelávajúci sa
1.
v odboroch vzdelávania zaradených do kategórie škôl podľa § 2 ods. 1 písm. e) až ad) započítava s koeficientom 0,6,
2.
v odboroch vzdelávania zaradených do kategórie škôl podľa § 2 ods. 1 písm. ae) započítava s koeficientom 0,8.“.
7.
V § 4 odsek 9 znie:
„(9)
Normatív na žiaka základnej školy alebo špeciálnej základnej školy pri zdravotníckom zariadení vrátane tried základných škôl alebo tried špeciálnych základných škôl pri zdravotníckom zariadení, ktorý navštevuje triedu takej školy pri
a)
psychiatrickom, neurologickom alebo foniatrickom, onkologickom a infekčnom oddelení je 85 % normatívu na žiaka špeciálnej základnej školy zaradeného do 1. skupiny podľa prílohy č. 8; pri výpočte tohto normatívu sa žiak započítava s koeficientom 0,85,
b)
oddeleniach zdravotníckych zariadení okrem oddelení podľa písmena a) je 65 % normatívu na žiaka špeciálnej základnej školy zaradeného do 1. skupiny podľa prílohy č. 8; pri výpočte tohto normatívu sa žiak započítava s koeficientom 0,65,
c)
zdravotníckom zariadení s lôžkovým oddelením, kde vyučovanie žiaka sa uskutočňuje na lôžku je 110 % normatívu na žiaka špeciálnej základnej školy zaradeného do 1. skupiny podľa prílohy č. 8; pri výpočte tohto normatívu sa žiak započítava s koeficientom 1,10.“.
8.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Pre časť normatívneho príspevku zodpovedajúcu osobným nákladom pre školu podľa § 4 ods. 9 zákona sa určuje percentuálny podiel pre školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na 90 %.“.
9.
V § 6 odsek 7 znie:
„(7)
Normatív na dieťa materskej školy pri zdravotníckom zariadení vrátane tried materských škôl pri zdravotníckom zariadení, ktoré navštevuje triedu takej školy, je 90 % normatívu na dieťa špeciálnej materskej školy určeného podľa § 6. Pri výpočte normatívu sa dieťa započítava s koeficientom 0,9.“.
10.
V § 7 odsek 8 znie:
„(8)
Normatívny príspevok na žiaka školského zariadenia podľa odseku 1 písm. b) pri zdravotníckom zariadení vrátane oddelení školského zariadenia podľa odseku 1 písm. b) pri zdravotníckom zariadení, ktorý navštevuje také školské zariadenie pri
a)
psychiatrickom, neurologickom alebo foniatrickom, onkologickom a infekčnom oddelení, je 165 % normatívneho príspevku na žiaka školského zariadenia podľa odseku 1 písm. b); pri výpočte normatívneho príspevku sa žiak započítava s koeficientom 1,65,
b)
oddeleniach zdravotníckych zariadení okrem oddelení podľa písmena a) je 130 % normatívneho príspevku na žiaka školského zariadenia podľa odseku 1 písm. b); pri výpočte normatívneho príspevku sa žiak započítava s koeficientom 1,30,
c)
zdravotníckom zariadení s lôžkovým oddelením, kde výchova a vzdelávanie žiaka sa uskutočňuje na lôžku, je 220 % normatívneho príspevku na žiaka školského zariadenia podľa odseku 1 písm. b); pri výpočte normatívneho príspevku sa žiak započítava s koeficientom 2,20.“.
11.
V § 7 ods. 17 sa slovo „ôsmich“ nahrádza slovom „siedmich“.
12.
V § 7 ods. 18 sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „troch“.
13.
V § 8 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Pre výpočet objemu finančných prostriedkov podľa odseku 4 pre internátne liečebno-výchovné sanatórium s celoročnou prevádzkou sa dieťa započítava s koeficientom 1,0 a pre denné liečebno-výchovné sanatórium sa dieťa započítava s koeficientom 0,7.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
14.
V § 8 ods. 7 sa slovo „ôsmich“ nahrádza slovom „siedmich“.
15.
V § 8 ods. 8 sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „troch“.
16.
Prílohy č. 1 a 2 znejú:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Kategórie škôl s jednotným mzdovým normatívom podľa § 2 ods. 1 písm. e) až ae) podľa číselných kódov študijných odborov a učebných odborov stredných odborných škôl
Názov kategórie školy s jednotným mzdovým normatívom podľa § 2 ods. 1 písm. e) až ae) Číselný kód študijného odboru alebo učebného odboru
Stredná odborná škola – 1. kategória 1140 6, 2141 6, 2156 7, 2241 6, 2241 7, 2384 6, 2388 6, 2399 6, 2699 6, 3126 7, 3133 7, 3383 7, 3699 6, 3767 6, 3794 6, 3916 6, 3917 6, 3918 6, 3919 7, 3964 6, 3965 6, 5371 3, 6292 6, 6308 6, 6310 7, 6314 6, 6314 7, 6318 7, 6323 6, 6324 6, 6325 6, 6326 6, 6328 6, 6329 6, 6332 7, 6334 7, 6335 7, 6336 6, 6337 6, 6338 7, 6341 6, 6343 6, 6352 6, 6353 3, 6354 6, 6355 6, 6360 6, 6362 6, 6851 6, 6851 7, 6857 6, 7235 6, 7237 6, 7518 7, 7646 6, 7647 3, 7649 6, 7661 6, 7662 6, 7663 6, 7667 6, 7669 6, 9245 6,
Stredná odborná škola – 2. kategória 2153 4, 2414 4, 2415 4, 2417 4, 2489 4, 2675 4, 2676 4, 2731 4, 2733 4, 2737 4, 2887 4, 2890 4, 2952 4, 2958 4, 2959 4, 2982 4, 3125 4, 3139 4, 3347 4, 3454 4, 3659 4, 3660 4, 3756 4, 3757 4, 4501 4, 4502 4, 4508 4, 4511 4, 4512 4, 4521 4, 4526 4, 6357 6, 6358 6, 6403 4, 6411 4, 6421 4, 6425 4, 6426 4, 6428 2, 6443 4, 6476 4, 8501 4,
Stredná odborná škola – 3. kategória 2398 6, 3248 4, 6441 4,
Stredná odborná škola – 4. kategória 2859 4, 2960 4, 3137 4, 3138 4, 3243 4, 3244 4, 3247 4, 3341 4, 3656 4, 3758 4, 3759 4, 3774 4, 3778 4, 3791 4, 3792 4, 4557 4, 6405 4, 6442 4,
Stredná odborná škola – 5. kategória 2262 4, 2411 4, 2413 4, 2418 4, 2419 4, 2490 4, 2499 4, 2682 4, 2697 4, 2698 4, 2860 4, 2880 4, 2888 4, 3776 4, 4553 4, 4558 4,
Stredná odborná škola – 6. kategória 2426 4, 3446 4, 3447 4, 4556 4,
Stredná odborná škola – 7. kategória 2465 2, 6444 4, 6445 4,
Stredná odborná škola – 8. kategória 2412 4, 3658 4,
Stredná odborná škola – 9. kategória 2679 4,
Stredná odborná škola – 10. kategória 5314 6, 5356 6, 5358 6, 8218 6, 8218 7, 8221 6, 8222 6, 8223 6, 8230 6, 8231 6, 8233 6, 8234 6, 8235 6, 8235 7, 8236 6, 8237 7, 8238 6, 8238 7, 8240 6, 8244 6, 8245 6, 8248 6, 8249 6, 8259 6, 8260 6, 8260 7, 8261 6, 8262 6, 8264 6, 8267 6, 8269 6, 8270 6, 8273 6, 8274 6, 8278 6, 8279 6, 8280 6, 8283 6, 8288 6, 8289 6, 8290 6, 8293 7, 8294 6, 8295 6, 8296 6, 8297 6, 8298 6,
Stredná odborná škola – 11. kategória 2755 2, 2965 2, 3178 2, 6456 2,
Stredná odborná škola – 12. kategória 5304 6, 5311 6, 5370 6, 6460 2,
Stredná odborná škola – 13. kategória 2866 2, 3143 2, 3148 2, 3151 2, 3356 2, 4567 2, 4572 2, 4577 2, 6423 4,
Stredná odborná škola – 14. kategória 2398 1, 2398 4, 2468 2, 2738 2, 2873 2, 2877 2, 3146 2, 3152 2, 3185 2, 3250 2, 3664 2, 3668 2, 3673 2, 3679 2, 3688 2, 3762 2, 3763 2, 4529 2, 4560 2, 6446 4, 6451 2, 6452 2, 6475 2,
Stredná odborná škola – 15. kategória 2401 2, 2423 2, 2431 2, 2432 2, 2435 2, 2436 2, 2439 2, 2464 2, 2466 2, 2487 2, 2488 2, 2499 2, 2680 2, 2683 2, 2686 2, 2698 2, 2783 2, 2878 2, 2889 2, 2954 2, 2955 2, 2962 2, 2963 2, 2968 2, 2977 2, 2978 2, 3251 2, 3272 2, 3274 2, 3355 2, 3370 2, 3661 2, 3663 2, 3672 2, 3675 2, 3766 2, 4524 2, 4561 2, 4562 2, 4569 2, 4574 2, 4580 2, 4582 2, 8564 2, 8573 2, 8576 2,
Stredná odborná škola – 16. kategória 2433 2, 2756 2, 2964 2, 4571 2, 4575 2, 4576 2, 8545 2, 8551 2,
Stredná odborná škola – 17. kategória 5308 6, 5310 6, 5312 6, 5315 6, 5317 7, 5325 7, 5328 7, 5329 7, 5332 7, 5333 7, 5335 7, 5345 7, 
Stredná odborná škola – 18. kategória 3434 4, 3453 4, 3471 4, 8503 4, 8504 4, 8506 4, 8507 4, 8508 4, 8513 4,
Stredná odborná škola – 19. kategória 3676 2, 6424 2, 6444 2, 6453 2,
Stredná odborná škola – 20. kategória 2275 2, 2463 2, 2485 2, 3665 2, 3680 2, 4578 2, 6445 2, 6489 2,
Stredná odborná škola – 21. kategória 3178 0, 3678 2, 3684 2, 4579 0,
Stredná odborná škola – 22. kategória 2759 2, 5376 6,
Stredná odborná škola – 23. kategória 2176 2, 2477 0, 2478 0, 2752 0, 2782 0, 2885 0, 2982 0, 3161 0, 3179 0, 3282 0, 3283 0, 3284 0, 3383 0, 3473 2, 3686 0, 4572 0, 6449 0, 8571 2, 8572 2, 8582 2,
Stredná odborná škola – 24. kategória 8541 2, 8555 2, 8557 2, 8559 2,
Stredná odborná škola – 25. kategória 6317 6,
Stredná odborná škola – 26. kategória 2381 7, 2665 7, 2675 7, 2695 7, 2720 6, 2840 6, 2841 6, 2848 6, 2849 6, 2885 6, 2940 6, 2940 7, 2949 6, 2951 6, 3125 6, 3126 6, 3135 7, 3155 6, 3158 6, 3231 6, 3336 6, 3337 6, 3383 6, 3431 6, 3432 6, 3650 6, 3739 6, 3760 6, 3764 7, 3765 6,
Stredná odborná škola – 27. kategória 2147 6, 2157 6, 2234 6, 2235 6, 2381 6, 2387 6, 2675 6, 2694 6, 3692 6, 3968 6, 4210 6, 4210 7, 4211 6, 4211 7, 4215 6, 4219 6, 4220 7, 4221 7, 4223 7, 4225 7, 4227 6, 4228 6, 4236 6, 4243 6, 4246 6, 4330 6, 4336 6, 4336 7.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Koeficienty personálnej, ekonomickej a prevádzkovej náročnosti pre kategórie škôl, v ktorých sa žiaci pripravujú na povolanie
Číslo kategórie Kategória škôl s jednotným mzdovým normatívom
a s jednotným normatívom
na vzdelávací proces
Počet žiakov na pedagogického zamestnanca Počet nepedagogických zamestnancov na pedagogického zamestnanca Časť platu pedagogického zamestnanca pripadajúca na jedného žiaka Časť platu nepedagogického zamestnanca pripadajúca na jedného žiaka Prepočet platu nepedagogického zamestnanca na pedagogického zamestnanca Príspevok na mzdy pripadajúci na jedného žiaka vyjadrený ako časť platu pedagogického zamestnanca Koeficient personálnej náročnosti (KPN) Koeficient ekonomickej náročnosti výchovno- vzdelávacieho procesu (KENVP) Koeficient prevádzkovej náročnosti (KPRN)
    A B C = 1/A D = B/A E = K*D F = C + E G = normalizácia na najmenšiu hodnotu v stĺpci F H =
0,5*(G + 1)
 
1. Základné školy 12,3 0,29 0,0813 0,0236 0,0157 0,0970 1,580 1,290 1,000
2. Gymnáziá 10,5 0,26 0,0952 0,0248 0,0165 0,1117 1,820 1,410 1,000
3. Športové gymnáziá 5,5 0,24 0,1818 0,0436 0,0291 0,2109 3,435 2,217 2,000
4. Konzervatóriá 2,9 0,23 0,3448 0,0793 0,0529 0,3977 6,477 3,738 2,000
5. Stredné odborné školy – 1. kategória 8,8 0,34 0,1136 0,0386 0,0258 0,1394 2,270 1,635 1,000
6. Stredné odborné školy – 2. kategória 7,6 0,50 0,1316 0,0658 0,0439 0,1754 2,857 1,929 1,000
7. Stredné odborné školy – 3. kategória 7,2 0,28 0,1389 0,0389 0,0259 0,1648 2,684 1,842 1,000
8. Stredné odborné školy – 4. kategória 7,2 0,37 0,1389 0,0514 0,0343 0,1731 2,820 1,910 1,500
9. Stredné odborné školy – 5. kategória 7,2 0,42 0,1389 0,0583 0,0389 0,1778 2,895 1,948 1,750
10. Stredné odborné školy – 6. kategória 7,2 0,37 0,1389 0,0514 0,0343 0,1731 2,820 1,910 2,000
11. Stredné odborné školy – 7. kategória 6,8 0,36 0,1471 0,0529 0,0353 0,1824 2,970 1,985 1,500
12. Stredné odborné školy – 8. kategória 6,8 0,37 0,1471 0,0544 0,0363 0,1833 2,986 1,993 1,750
13. Stredné odborné školy – 9. kategória 6,8 0,44 0,1471 0,0647 0,0431 0,1902 3,097 2,049 2,000
14. Stredné odborné školy – 10. kategória 5,8 0,33 0,1724 0,0569 0,0379 0,2103 3,426 2,213 2,000
15. Stredné odborné školy – 11. kategória 6,4 0,60 0,1563 0,0938 0,0625 0,2188 3,563 2,281 1,500
16. Stredné odborné školy – 12. kategória 6 0,30 0,1667 0,0500 0,0333 0,2000 3,257 2,129 1,000
17. Stredné odborné školy – 13. kategória 6 0,32 0,1667 0,0533 0,0356 0,2022 3,293 2,147 1,250
18. Stredné odborné školy – 14. kategória 6 0,38 0,1667 0,0633 0,0422 0,2089 3,402 2,201 1,500
19. Stredné odborné školy – 15. kategória 6 0,39 0,1667 0,0650 0,0433 0,2100 3,420 2,210 1,750
20. Stredné odborné školy – 16. kategória 6 0,36 0,1667 0,0600 0,0400 0,2067 3,366 2,183 2,000
21. Stredné odborné školy – 17. kategória 5,7 0,34 0,1754 0,0596 0,0398 0,2152 3,505 2,252 1,000
22. Stredné odborné školy – 18. kategória 5,7 0,32 0,1754 0,0561 0,0374 0,2129 3,467 2,233 1,750
23. Stredné odborné školy – 19. kategória 5,4 0,36 0,1852 0,0667 0,0444 0,2296 3,740 2,370 1,250
24. Stredné odborné školy – 20. kategória 5,4 0,43 0,1852 0,0796 0,0531 0,2383 3,880 2,440 1,500
25. Stredné odborné školy – 21. kategória 5,4 0,34 0,1852 0,0630 0,0420 0,2272 3,699 2,350 1,750
26. Stredné odborné školy – 22. kategória 5 0,21 0,2000 0,0420 0,0280 0,2280 3,713 2,357 1,250
27. Stredné odborné školy – 23. kategória 5 0,43 0,2000 0,0860 0,0573 0,2573 4,191 2,595 1,750
28. Stredné odborné školy – 24. kategória 5 0,40 0,2000 0,0800 0,0533 0,2533 4,126 2,563 2,000
29. Stredné odborné školy – 25. kategória 10 0,26 0,1000 0,0260 0,0173 0,1173 1,911 1,455 1,000
30. Stredné odborné školy – 26. kategória 8,8 0,34 0,1136 0,0386 0,0258 0,1394 2,270 1,635 1,250
31. Stredné odborné školy – 27. kategória 8,8 0,36 0,1136 0,0409 0,0273 0,1409 2,295 1,647 2,000
32. Strediská praktického vyučovania 19 0,25 0,0526 0,0132 0,0088 0,0614 1,000 1,000 1,000
33. Špeciálne základné školy 8 0,30 0,1250 0,0375 0,0250 0,1500 2,443 1,721 2,000
34. Gymnáziá a konzervatóriá – špeciálne stredné školy 5,3 0,26 0,1887 0,0491 0,0327 0,2214 3,605 2,303 1,500
35. Stredné odborné školy – špeciálne stredné školy 4,3 0,30 0,2326 0,0698 0,0465 0,2791 4,545 2,772 1,500
36. Odborné učilištia a praktické školy 3,9 0,30 0,2564 0,0769 0,0513 0,3077 5,011 3,005 1,500
Pomer priemerného platu nepedagogických zamestnancov k priemernému platu pedagogických zamestnancov (K) 0,67“.
17.
Príloha č. 8 znie:
„Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Klasifikácia žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním v špeciálnych základných školách, v špeciálnych triedach základných škôl a v triedach základných škôl pre výpočet koeficientu personálnej náročnosti
Skupina Koeficient pre špeciálne základné školy Koeficient pre špeciálne triedy
v základných školách a pre individuálne začlenených žiakov v triedach základných škôl
Zaradenie žiaka do skupiny podľa zdravotného znevýhodnenia a všeobecného intelektového nadania
1. 1,000 1,500 žiak so všeobecným intelektovým nadaním [§ 103 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 245/2008 Z. z.],
2. 1,286 1,930 žiak s vývinovou poruchou učenia [§ 94 ods. 2 písm. i) zákona č. 245/2008 Z. z.],
žiak s mentálnym postihnutím vzdelávaný podľa variantu A [§ 94 ods. 2 písm. a) a § 97 ods. 5 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.],
žiak s poruchou správania (§ 128 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.),
žiak s poruchou aktivity a pozornosti [§ 2 písm. n) zákona č. 245/2008 Z. z.],
3. 1,500 2,265 žiak s mentálnym postihnutím vzdelávaný podľa variantu B [§ 94 ods. 2 písm. a)
a § 97 ods. 5 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.],
žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou [§ 94 ods. 2 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z.],
slabozraký žiak, žiak so zvyškami zraku a žiak s poruchou binokulárneho videnia
[§ 3 ods. 2 písm. a), b) a d) vyhlášky č. 322/2008 Z. z.],
nedoslýchavý žiak, žiak s kochleárnym implantátom [§ 94 ods. 2 písm. b) zákona
č. 245/2008 Z. z., § 3 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 322/2008 Z. z.],
žiak s telesným postihnutím okrem nechodiacich žiakov [§ 94 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.],
4. 1,800 2,710 nepočujúci žiak [§ 94 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z., § 3 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 322/2008 Z. z.],
nevidiaci žiak [§ 3 ods. 2 písm. c) vyhlášky č. 322/2008 Z. z.],
žiak s telesným postihnutím – nechodiaci žiak [§ 94 ods. 2 písm. d) zákona
č. 245/2008 Z. z.],
5. 2,250 3,390 žiak s mentálnym postihnutím vzdelávaný podľa variantu C [§ 94 ods. 2 písm. a) a § 97 ods. 5 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z.],
žiak s viacnásobným postihnutím vzdelávaný podľa variantu A [§ 94 ods. 2
písm. a) a k) a § 97 ods. 5 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.],
žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia [§ 94 ods. 2 písm. f) zákona č. 245/2008 Z. z.],
6. 4,500 6,790 žiak s viacnásobným postihnutím vzdelávaný podľa variantu B alebo variantu C
[§ 94 ods. 2 písm. a) a k) a § 97 ods. 5 písm. b) a c) zákona č. 245/2008 Z. z.],
žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím [§ 94 ods. 2 písm. f) zákona č. 245/2008 Z. z.],
hluchoslepý žiak [§ 94 ods. 2 písm. h) zákona č. 245/2008 Z. z.].“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Robert Fico v. r.