600/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

600
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2009
o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 9 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Okruhy tém, ktoré sú obsahom osobitného finančného vzdelávania pre základný stupeň odbornej spôsobilosti, stredný stupeň odbornej spôsobilosti, vyšší stupeň odbornej spôsobilosti a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Minimálny požadovaný počet hodín osobitného finančného vzdelávania pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 2.
§ 2
(1)
Osobitné finančné vzdelávanie pre príslušný sektor1) sa vykonáva vo finančnej inštitúcii2) alebo vo vzdelávacej ustanovizni.3)
(2)
Po ukončení osobitného finančného vzdelávania sa jeho účastníkom vydáva potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania; toto potvrdenie sa vydáva pre každý sektor osobitne.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
v z. František Palko v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 600/2009 Z. z.
OKRUHY TÉM OSOBITNÉHO FINANČNÉHO VZDELÁVANIA
A. Sektor poistenia alebo zaistenia
1. právna úprava poisťovníctva,
2. poisťovníctvo, jeho regulácia a postavenie v ekonomike, poisťovacia činnosť,
3. poistenie a jeho podstata, princípy poistných vzťahov a riziká,
4. životné poistenie, základné princípy, druh,
5. neživotné poistenie, základné princípy, produkty,
6. zákonné poistenie, povinné zmluvné poistenie a zmluvné poistenie,
7. poistná zmluva a jej náležitosti, poistné podmienky, pripoistenia a plnenia z poistných zmlúv,
8. základné princípy zaistenia a spolupoistenie,
9. analýza potrieb klienta a zisťovanie, hodnotenie a spracúvanie analýz poistného rizika v súvislosti s ponúkanými poistnými produktmi,
10. náklady na sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia, výška poplatkov a nákladov na poistenie alebo zaistenie,
11. základy poistnej matematiky a dôchodkového zabezpečenia,
12. zdaňovanie v oblasti poistenia,
13. dohľad.
B. Sektor kapitálového trhu
1. právna úprava kapitálového trhu,
2. subjekty kapitálového trhu a ich činnosť,
3. podstata a formy investovania na finančnom trhu,
4. trhové riziko, výnos a likvidita pri investovaní,
5. ochrana klienta, garancie a garančné schémy,
6. ciele investovania, rizikový profil klienta, investičný horizont a investičná stratégia,
7. základy obchodovania s cennými papiermi,
8. finančné nástroje obchodované na kapitálovom trhu,
9. kolektívne investovanie, správcovské spoločnosti, podielové fondy,
10. alternatívne, garantované a štruktúrované formy investovania,
11. sprostredkovanie investičných služieb,
12. náklady na sprostredkovanie investícií, výška poplatkov a nákladov na investovanie,
13. zdaňovanie v oblasti investovania,
14. dohľad.
C. Sektor starobného dôchodkového sporenia
1. právna úprava starobného dôchodkového sporenia,
2. základy nemocenského poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti vo väzbe na starobné dôchodkové sporenie,
3. starobné poistenie a invalidné poistenie,
4. zmluva o starobnom dôchodkovom sporení,
5. osobný rozsah starobného dôchodkového sporenia a platenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
6. dôchodky starobného dôchodkového sporenia, podmienky ich vyplácania a dedenie v starobnom dôchodkovom sporení,
7. dôchodková správcovská spoločnosť a odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
8. dôchodkové fondy, investovanie v dôchodkových fondoch a osobné dôchodkové účty,
9. sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia,
10. informačné povinnosti v starobnom dôchodkovom sporení,
11. propagačná činnosť a reklama v starobnom dôchodkovom sporení,
12. dohľad nad vykonávaním starobného dôchodkového sporenia,
13. zdaňovanie v oblasti starobného dôchodkového sporenia.
D. Sektor doplnkového dôchodkového sporenia
1. právna úprava doplnkového dôchodkového sporenia,
2. sociálne poistenie a základy dôchodkového zabezpečenia,
3. vznik, prerušenie a zánik doplnkového dôchodkového sporenia,
4. príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a odplata doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
5. dávky doplnkového dôchodkového sporenia a podmienky ich vyplácania,
6. doplnková dôchodková spoločnosť a doplnkové dôchodkové fondy,
7. účastnícka zmluva, zamestnávateľská zmluva a dávkový plán,
8. sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia,
9. informačné povinnosti v doplnkovom dôchodkovom sporení,
10. zdaňovanie v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia,
11. dohľad.
E. Sektor prijímania vkladov
1. právna úprava bankovníctva, bankový systém a centrálne banky,
2. bankové produkty a stavebné sporenie,
3. ochrana vkladov, garancie a garančné schémy,
4. úročenie, pasívne operácie bánk, platobný styk,
5. náklady na sprostredkovanie vkladov a výška poplatkov a nákladov na vkladové produkty,
6. eurozóna a postavenie Európskej centrálnej banky,
7. zdaňovanie v oblasti prijímania vkladov,
8. dohľad.
F. Sektor poskytovania úverov
1. právna úprava a teória poskytovania úverov,
2. poskytovatelia úverov a úverový register,
3. úverové produkty bánk a investičné nástroje bánk,
4. hypotekárny úver, stavebný úver, spotrebiteľský úver a lízing,
5. pôžičky podľa Občianskeho zákonníka a úvery poskytované z vlastných zdrojov,
6. úverové riziko,
7. náklady na sprostredkovanie úverov a výška poplatkov a nákladov na úverové produkty,
8. zdaňovanie v oblasti poskytovania úverov,
9. dohľad.
G. Finančné poradenstvo
1. právna úprava a základy finančného poradenstva,
2. rizikový manažment,
3. zisťovanie, hodnotenie a spracúvanie analýz finančného rizika,
4. zostavenie individuálneho finančného plánu,
5. plánovanie obchodnej činnosti,
6. finančné plánovanie pre fyzické osoby, podnikateľov, právnické osoby, malé podniky a stredné podniky,
7. základné pojmy z účtovníctva,
8. účtovníctvo podniku, zobrazenie majetku v účtovníctve podniku,
9. financovanie podniku, finančná situácia podniku,
10. zdaňovanie v oblasti finančného trhu vrátane správy daní.
H. Všeobecné znalosti a právne aspekty finančného trhu
1. základy právneho systému Slovenskej republiky, právne odvetvia, pramene práva, základné právne normy,
2. právna úprava finančného trhu,
3. finančný trh v Slovenskej republike a jeho členenie,
4. základné znalosti o retailových finančných službách,
5. zmluvy o finančných službách,
6. sprostredkovanie finančných služieb a základné znalosti z oblasti podnikania,
7. etika a ochrana spotrebiteľa pri finančných službách,
8. princípy Európskej únie v oblasti voľného poskytovania služieb a kapitálu.
Na základný stupeň odbornej spôsobilosti, stredný stupeň odbornej spôsobilosti a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti sa vzťahujú okruhy tém uvedené v písmenách A až F a H.
Na najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti sa vzťahujú okruhy tém uvedené v písmenách A až H.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 600/2009 Z. z.
MINIMÁLNY POŽADOVANÝ POČET HODÍN OSOBITNÉHO FINANČNÉHO VZDELÁVANIA
Stupeň odbornej spôsobilosti Sektor poistenia alebo zaistenia Sektor kapitálového trhu Sektor starobného dôchodkového sporenia Sektor doplnkového dôchodkového sporenia Sektor prijímania vkladov Sektor poskytovania úverov
Základný 5 5 5 5 5 5
Stredný 10 10 10 10 10 10
Vyšší 15 15 15 15 15 15
Najvyšší 20 20 20 20 20 20
1)
§ 4 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 132/2013 Z. z.
3)
Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.