63/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2009 do 30.04.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

63
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 19. februára 2009,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 573/2005 Z. z. a zákona č. 139/2008 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 192/2004 Z. z., vyhlášky č. 401/2004 Z. z., vyhlášky č. 627/2004 Z. z., vyhlášky č. 10/2005 Z. z., vyhlášky č. 614/2005 Z. z., vyhlášky č. 260/2006 Z. z., vyhlášky č. 157/2008 Z. z. a vyhlášky č. 608/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18a
Prechodné ustanovenie účinné k 1. marcu 2009
Výška príspevku na dochádzku za prácou za kalendárny mesiac podľa § 11 ods. 1 od 1. marca 2009 do 31. decembra 2010 je
a)
do 30 km najviac 50 eur,
b)
do 60 km najviac 80 eur,
c)
do 90 km najviac 100 eur,
d)
do 120 km najviac 110 eur,
e)
do 250 km najviac 120 eur,
f)
do 600 km najviac 130 eur,
g)
nad 600 km najviac 135 eur.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2009.
Viera Tomanová v. r.