64/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.02.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

64
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 25. februára 2009 č. MF/008928/2009-72, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2008 č. MF/025737/2008-72, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov (oznámenie č. 633/2008 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2009.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 4/2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.