66/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2009 do 30.06.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

66
ZÁKON
z 11. februára 2009
o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. IV
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z. , zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z. a zákona č. 552/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 122i sa vkladá § 122j, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Prechodné ustanovenia účinné od 1. marca 2009
§ 122j
Banka, iná úverová inštitúcia, pobočka zahraničnej banky, pobočka inej zahraničnej úverovej inštitúcie, zahraničná banka a iná zahraničná inštitúcia, ktorá vykonáva bankové činnosti na území Slovenskej republiky, je od 1. marca 2009 do 31. augusta 2009 povinná prijímať pri vkladoch v hotovosti eurobankovky a euromince bezodplatne a bez obmedzenia ich nominálnej štruktúry alebo ich celkového počtu; pri bezodplatnom prijímaní eurobankoviek a euromincí nesmie účtovať žiadny poplatok, náklady ani protiplnenie za prijatie, spracovanie, počítanie, ani za žiadne iné úkony alebo činnosti, ktoré súvisia s vkladom v hotovosti. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o hotovostnom peňažnom obehu98) a o výmene slovenských bankoviek a slovenských mincí za eurá.99)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 98 a 99 znejú:
98)Napríklad § 17a a § 17b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
99)
§ 3 ods. 4 až 9 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2009 okrem článkov I, II a III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
6)
§ 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 8b zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
9)
§ 34 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení zákona č. 256/2001 Z. z.

§ 6 ods. 5 zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
11)
§ 34 a 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
1)
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
6)
§ 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 8b zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
9)
§ 34 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení zákona č. 256/2001 Z. z.

§ 6 ods. 5 zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
11)
§ 34 a 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.