67/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.02.2009 do 31.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

67
OZNÁMENIE
Úradu vlády Slovenskej republiky
Úrad vlády Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z. v spojení s § 37d ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z. vydal
výnos z 2. marca 2009 č. 1029/2009/KVÚV o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky.
Vo výnose sa ustanovuje komu a za akých podmienok možno poskytnúť dotáciu.
Výnos nadobúda účinnosť 2. marca 2009.
Výnos je uverejnený na internetovej stránke Úradu vlády Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Úrade vlády Slovenskej republiky.