68/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.02.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

68
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 28 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
výnos z 25. februára 2009 č. 06186/2009-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22040/2005-SL z 5. septembra 2005 o podrobnostiach o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie (oznámenie č. 415/2005 Z. z.).
Obsahom výnosu je stanovenie základu mesačného prerozdeľovania 95 % z celkovej sumy zaplatených preddavkov na poistné.
Výnos nadobúda účinnosť 28. februára 2009.
Výnos je uverejnený v čiastke 4/2009 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.