71/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

71
ZÁKON
z 11. februára 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z. a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:
㤠6a
Kto prijme funkciu rozhodcu, zaväzuje sa, že ju bude vykonávať nestranne a s odbornou starostlivosťou tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov a aby nedochádzalo k porušovaniu ich práv a právom chránených záujmov a aby sa práva na ich úkor nezneužívali.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „Napríklad § 124 Občianskeho súdneho poriadku, § 99 ods. 2 Trestného poriadku.“ nahrádza citáciou „Napríklad § 124 Občianskeho súdneho poriadku, § 129 ods. 2 Trestného poriadku.“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „§ 274 písm. h) Občianskeho súdneho poriadku.“ nahrádza citáciou „§ 41 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Žaloba a rozhodcovský rozsudok sa doručujú účastníkom vždy do vlastných rúk;9a) dohody účastníkov o inom spôsobe doručovania sú neprípustné.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
§ 45a a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 31 odsek 3 znie:
„(3)
Rozhodcovský súd rozhoduje v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi účastníkmi rozhodcovského konania a vezme do úvahy obchodné zvyklosti vzťahujúce sa na spor, zásady poctivého obchodného styku a dobrých mravov. Rozhodcovský súd použije rovnako ako súd ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľa.13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
Napríklad § 53 Občianskeho zákonníka, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z., zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 8/2008 Z. z., čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (“nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa„) (Ú. v. EÚ L 364/11, 9. 12. 2004).“.
7.
V § 33 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Rovnako nemožno prisúdiť plnenie zo spotrebiteľskej zmluvy, ktorá je v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľa,13a) najmä ak obsahuje neprijateľnú zmluvnú podmienku.13b) Ak sa dôvod, pre ktorý nemožno prisúdiť plnenie vzťahuje len na časť zmluvy, nemožno prisúdiť plnenie týkajúce sa len tejto časti, pokiaľ z povahy zmluvy alebo jej obsahu alebo z okolností, za ktorých došlo k jej uzavretiu nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu. Pokiaľ uzavretiu spotrebiteľskej zmluvy predchádzala nekalá obchodná praktika,13c) nemožno prisúdiť plnenie v celom rozsahu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13b a 13c znejú:
„13b)
§ 53 ods. 4 Občianskeho zákonníka.
13c)
§ 7 až 9 zákona č. 250/2007 Z. z.“.
8.
V § 40 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
pri rozhodovaní boli porušené všeobecne záväzné právne predpisy na ochranu práv spotrebiteľa.13a)“.
9.
V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa citácia „§ 274 písm. h) Občianskeho súdneho poriadku.“.
10.
V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa citácia „§ 252 Občianskeho súdneho poriadku.“.
11.
Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠54a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2009
Ustanovenia tohto zákona sa použijú aj na konania začaté pred 1. júlom 2009.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z. a zákona č. 465/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 9 ods. 1 v druhej vete sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „s výnimkou poplatku podľa položky č. 17, pri ktorom je možné tento platiť kolkovými známkami alebo v hotovosti, aj keď prevyšuje sumu 300 eur.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2009 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.