73/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

73
ZÁKON
zo 17. februára 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., zákona č. 558/2001 Z. z., zákona č. 203/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 219/2007 Z. z. a zákona č. 577/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 2 sa slová „pre ktorého je určený dobývací priestor alebo ktorý má na ložisku povolenú banskú činnosť.“ nahrádzajú slovami „ktorý má záujem využívať prírodné horninové štruktúry alebo podzemné priestory, ktoré vznikli dobývaním, na uskladňovanie plynov alebo kvapalín alebo ložiska nerastov, ktoré sa doteraz nezačali dobývať alebo ich dobývanie sa doteraz neukončilo a má príslušné banské oprávnenie.1a)“.
2.
V § 5 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky môže v osvedčení podľa odseku 2 určiť aj minimálnu výšku zásob plynu, ktoré musia byť k dispozícii na účely predchádzania stavu núdze alebo riešenia stavu núdze v plynárenstve.1b)
(4)
Ak Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky koná z vlastného podnetu alebo na podnet obvodného banského úradu, v osvedčení podľa odseku 2 môže v spolupráci s Hlavným banským úradom určiť aj podnikateľa, ktorý má príslušné banské oprávnenie1a) a ktorému obvodný banský úrad1c) následne povolí banskú činnosť podľa § 34 ods. 1 písm. a).“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.
Poznámky pod čiarou k odkazu 1a až 1c znejú:
„1a)
§ 4a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
1b)
§ 14 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1c)
§ 41 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
3.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Podrobnosti o vydaní osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov, ktoré vznikli dobývaním ložísk ropy, horľavého zemného plynu, technicky využiteľného prírodného plynu podľa § 3 ods. 1 písm. n) alebo soli na uskladňovanie plynov a kvapalín, ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.“.
4.
V § 34a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Konverziu ložísk ropy, horľavého zemného plynu, technicky využiteľného prírodného plynu a soli v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch, ktoré vznikli dobývaním a ložiská nerastov, ktoré sa doteraz nezačali dobývať alebo ich dobývanie sa doteraz neukončilo, na ktoré bolo vydané osvedčenie podľa § 5 ods. 2 a 3, môže podnikateľ vykonať len na základe rozhodnutia o povolení osobitného zásahu do zemskej kôry, vydaného obvodným banským úradom.1c)“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
5.
V § 34a odseku 5 sa za slovo „oprávnenie“ vkladajú slová „len po kladnom stanovisku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky“.
6.
V § 41 sa za slová „podľa § 3 ods. 3,“ vkladajú slová „§ 5 ods. 2 až 4,“.
7.
Za § 43a sa vkladá § 43aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠43aa
Prechodné ustanovenie účinné od 15. marca 2009
Organizácie, ktorým bolo vydané povolenie na činnosti ustanovené v § 34 ods. 1, a ktoré do účinnosti tohto zákona nezačali v rámci povolenia na činnosti ustanovené v § 34 ods. 1 vtláčať plyn do podzemného zásobníka plynov a kvapalín sú povinné v lehote do deviatich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona podať návrh na vydanie osvedčenia podľa § 5 ods. 2.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2009.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.