75/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

75
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 24. februára 2009
o poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch
Národná banka Slovenska podľa § 47 ods. 8 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 449/2008 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Informácia o čistej hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde sa predkladá za jednotlivé doplnkové dôchodkové fondy, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť vytvára a spravuje, a to vo forme výkazu označeného Dfo (DI) 14-98, ktorého vzor je uvedený v prílohe.
§ 2
Informácia podľa § 1 sa predkladá elektronicky každý pracovný deň za predchádzajúci pracovný deň v informačnom systéme Národnej banky Slovenska STATUS DFT – Zber, spracovanie a uchovávanie údajov subjektov finančného trhu v Slovenskej republike.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2009.
Ivan Šramko v. r.
Príloha k vyhláške č. 75/2009 Z. z.
Vysvetlivky na vypracúvanie informácie Dfo (DI) 14-98
1. V časti „Názov doplnkového dôchodkového fondu“ sa uvádza názov doplnkového dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti.
2. V časti „Identifikačný kód“ sa uvádza číselný kód, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Národnej banky Slovenska STATUS DFT/C. Číselníky/C.1 Subjekty.
3. V časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému bola informácia vykázaná.
4. V časti s názvom „NAV“
a) v riadku „Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde“ v stĺpci „Hodnota/Počet“ sa uvádza čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorá predstavuje rozdiel medzi hodnotou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a jeho záväzkami; vykazuje sa v eurách a určuje sa s presnosťou na dve desatinné miesta,
b) v riadku „Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky“ v stĺpci „Hodnota/Počet“ sa uvádza aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky, ktorá je určená ako podiel čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a počtu všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných účtoch všetkých účastníkov v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde alebo poberateľov dávok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde v deň výpočtu; vykazuje sa v eurách a určuje sa s presnosťou na šesť desatinných miest,
c) v riadku „Počet doplnkových dôchodkových jednotiek“ v stĺpci „Hodnota/Počet“ sa uvádza počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktorý je súčtom všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných účtoch všetkých účastníkov v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde alebo poberateľov dávok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde v deň výpočtu; určuje sa s presnosťou na štyri desatinné miesta.
Použité skratky
Skratka    Opis
Čís. r. číslo riadka
NAV čistá hodnota majetku