77/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

77
ZÁKON
z 11. februára 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z., zákona č. 13/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 455/2007 Z. z. a zákona č. 393/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 odsek 5 znie:
„(5)
Držať omamné látky a psychotropné látky podľa osobitného predpisu sú oprávnení:
a)
policajt,1c)
b)
colník,1d)
c)
príslušník vojenskej polície,1e)
d)
príslušník spravodajských služieb.1ea)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1d, 1e a 1ea znejú:
„1d)
§ 28 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1e)
§ 20c zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 393/2008 Z. z.
1ea)
§ 2 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona č. 256/1999 Z. z.“.
2.
V § 6 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „To sa nevzťahuje na zamestnancov držiteľa povolenia na pestovanie maku siateho, ktorí neriadia priamo činnosti uvedené v povolení.“.
3.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak odborný zástupca pre pestovanie maku siateho alebo konopy prestane vykonávať odbornú činnosť, bezodkladne oznámi túto skutočnosť ministerstvu a uvedie dôvod, pre ktorý odborný zástupca prestal vykonávať odbornú činnosť. Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho alebo konopy môže do skončenia vegetačného obdobia vykonávať odbornú činnosť, ak ďalej nie je ustanovené inak.“.
4.
V § 8 ods. 3 písm. d) sa slová „na ochranu zdravia1g)“ nahrádzajú slovami „verejného zdravotníctva1g)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1g znie:
„1g)
§ 3 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5.
V § 8 ods. 3 písm. h) sa slová „zneškodnenia makovej slamy podľa osobitného predpisu,1i)“ nahrádzajú slovami „pozberového zneškodnenia makovej slamy bezodkladným zapracovaním do pôdy,“.
6.
V § 8 ods. 3 písm. j) sa slovo „doklad“ nahrádza slovami „čestné vyhlásenie“.
7.
V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
K žiadosti o vydanie povolenia na pestovanie maku siateho alebo konopy je žiadateľ povinný doložiť doklady podľa odseku 2 a odseku 3 písm. a), b), e), g), h) a j).“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
8.
V § 9 odsek 2 znie:
„(2)
Povolenie sa vydáva na špeciálnom papieri s hologramom.“.
9.
§ 12 vrátane nadpisu znie:
㤠12
Dočasné pozastavenie povolenia
(1)
Ak bol držiteľ povolenia obvinený z trestného činu, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, alebo z úmyselne spáchaného trestného činu, ministerstvo rozhodne o dočasnom pozastavení povolenia, a to až do právoplatného rozhodnutia súdu. V takom prípade ministerstvo určí spôsob, akým sa má naložiť so zásobami omamných a psychotropných látok v sklade a s dokumentáciou, ktorá slúžila na evidenciu zaobchádzania s takýmito látkami.
(2)
Ministerstvo pozastaví činnosť držiteľovi povolenia najviac na 90 dní, ak
a)
pokračuje v činnosti bez ustanovenia odborného zástupcu,
b)
vykonáva činnosti v priestoroch, ktoré podľa posúdenia štátneho ústavu alebo orgánu verejného zdravotníctva nespĺňajú podmienky na riadny výkon činnosti, na ktorú bolo povolenie vydané,
c)
v súvislosti s vykonávaním činnosti hrozí neodvrátiteľná škoda alebo
d)
môže prísť k poškodeniu zdravia ľudí.
(3)
Ministerstvo v rozhodnutí o pozastavení povolenia určí spôsob, akým sa má naložiť s omamnými a psychotropnými látkami v sklade a s dokumentáciou, ktorá slúžila na evidenciu zaobchádzania s takýmito látkami.
(4)
Odvolanie proti rozhodnutiu o pozastavení činnosti nemá odkladný účinok.“.
10.
V § 13 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak držiteľ povolenia opakovane vykonáva činnosť, za ktorú možno pozastaviť činnosť podľa § 12 ods. 2, alebo ak v lehote určenej v rozhodnutí o pozastavení činnosti neodstráni zistené nedostatky, ministerstvo povolenie zruší.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
11.
V § 13 odsek 4 znie:
„(4)
Ministerstvo v rozhodnutí o zrušení povolenia určí spôsob, akým sa má naložiť s omamnými a psychotropnými látkami v sklade a s dokumentáciou, ktorá slúžila na evidenciu zaobchádzania s takýmito látkami. V rozhodnutí o zrušení povolenia sa určí aj lehota, v ktorej môže držiteľ povolenia vykonávať len úkony spojené so skončením činnosti.“.
12.
V § 14 písmeno k) znie:
„k)
objednávať na území Slovenskej republiky omamné a psychotropné látky len od držiteľa povolenia
1.
podľa tohto zákona, ak ide o držiteľa povolenia, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky, alebo
2.
podľa zákona platného v štáte, na území ktorého má držiteľ povolenia sídlo,“.
13.
V § 15 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Odrody konopy siatej uvedené v osobitnom predpise4) môže poľnohospodár5) pestovať bez povolenia, ak pred výsevom podal jednotnú žiadosť o poskytnutie priamych platieb5a) v kalendárnom roku, v ktorom bude tieto odrody konopy siatej pestovať.
(4)
Držiteľ povolenia je povinný odovzdať spracovateľskej organizácii, ktorá je držiteľom povolenia, celú úrodu konopy v lehote určenej v povolení za vopred dohodnutú cenu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4, 5 a 5a znejú:
„4)
Príloha II nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44; Ú. v. EÚ L 141, 30. 4. 2004).
5)
Čl. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40; Ú. v. EÚ L 270, 21. 10. 2003).
5a)
Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 v platnom znení.
Čl. 24 ods. 3, čl. 56, čl. 136 a čl. 165 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004 ustanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín v platnom znení (Ú. v. EÚ L 345, 20. 11. 2004).
Čl. 29 nariadenia Komisie (ES) č. 795/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné predpisy pre schémy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a určité podporné schémy pre poľnohospodárov v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44; Ú. v. EÚ L 141, 30. 4. 2004).
Čl. 13 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 v platnom znení.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb.
Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 601/2008 Z. z.“.
14.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Zakazuje sa vstupovať do porastu konopy a konopy siatej4) v čase jej kvitnutia. To neplatí, ak ide o držiteľa povolenia, jeho odborného zástupcu, poľnohospodára,5) ktorý pestuje konopu siatu podľa odseku 3, a kontrolné orgány. Držiteľ povolenia a poľnohospodár,5) ktorý pestuje konopu siatu podľa odseku 3, je povinný okamžite po zistení poškodenia porastu nepovolanou osobou oznámiť túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní.“.
15.
§ 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
Pestovanie maku siateho
(1)
Maková slama na účely tohto zákona je tobolka maku siateho so stonkou dlhou najviac 15 cm okrem semien.
(2)
Mak siaty možno pestovať bez povolenia na ploche menšej ako 100 m2 iba na potravinárske účely. Po zbere úrody maku siateho je pestovateľ povinný makovú slamu bezodkladne zapracovať do pôdy alebo ju odovzdať výrobcovi omamnej a psychotropnej látky, ktorý je držiteľom povolenia na túto činnosť podľa § 9 ods. 1 písm. b).
(3)
Pestovanie maku siateho na ploche väčšej ako 100 m2 a dovoz, vývoz alebo tranzit makovej slamy na účely výroby omamných a psychotropných látok a prípravkov je možné iba na základe povolenia. Ak držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho tri po sebe nasledujúce roky odo dňa vydania povolenia nepestuje mak siaty na ploche väčšej ako 100 m2, povolenie stráca platnosť.
(4)
Každý držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho je povinný za vopred dohodnutú cenu odovzdať spracovateľskej organizácii celú úrodu makovej slamy v lehote určenej v povolení alebo ju bezodkladne zneškodniť zapracovaním do pôdy. Spracovateľská organizácia musí byť držiteľom povolenia.
(5)
Každý pestovateľ maku siateho na potravinárske účely je povinný zabrániť zneužitiu makovej slamy na výrobu omamných a psychotropných látok.
(6)
Zakazuje sa
a)
vstupovať do porastu maku siateho; to neplatí pre držiteľa povolenia na pestovanie maku siateho, jeho odborného zástupcu a nimi poverenej osoby a zástupcov orgánov vykonávajúcich kontrolnú činnosť,
b)
narezávať alebo zbierať tobolky maku siateho v mliečnej zrelosti.
(7)
Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho na začiatku každej pestovateľskej sezóny, najneskôr do 15. februára príslušného roka, predkladá ministerstvu
a)
potvrdenie spracovateľskej organizácie o odbere úrody makovej slamy s uvedením osevnej plochy maku siateho alebo vyhlásenie držiteľa povolenia na pestovanie maku siateho o zabezpečení zneškodnenia makovej slamy bezodkladným zapracovaním do pôdy,
b)
vyhlásenie o plánovanej výmere osevnej plochy maku siateho v pestovateľskej sezóne s uvedením katastrálneho územia a parcelného čísla pozemku,
c)
vyhlásenie, že v príslušnom roku nebude pestovať mak siaty; v takom prípade doklady podľa písmen a) a b) nepredkladá.
(8)
Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho je povinný bezodkladne po zistení poškodenia porastu nepovolanou osobou oznámiť túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní.“.
16.
V § 19 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na vývoz alebo dovoz odrôd konopy siatej4) sa povolenie nevyžaduje. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.5b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:
„5b)
Čl. 157 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007).“.
17.
V § 19 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
18.
V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a adresa“.
19.
V § 20 ods. 3 štvrtej vete sa slová „vývozca zašle ministerstvu“ nahrádzajú slovami „si vývozca ponechá ako doklad uskutočneného vývozu“.
20.
V § 21 ods. 2 tretej vete sa slová „dovozca zašle ministerstvu“ nahrádzajú slovami „si dovozca ponechá ako doklad uskutočneného dovozu“.
21.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho alebo zmluvný prepravca je povinný prepravovať makovú slamu určenú pre spracovateľskú organizáciu spôsobom, ktorý vylučuje jej zneužitie.“.
22.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.“.
23.
§ 34 sa dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
Pôdohospodárska platobná agentúra6a) (ďalej len „platobná agentúra“),
e)
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
§ 6 až 11 zákona č. 543/2007 Z. z. v znení zákona č. 601/2008 Z. z.“.
24.
Za § 36a sa vkladajú § 36b a 36c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠36b
Pôsobnosť platobnej agentúry
Platobná agentúra zabezpečuje kontrolu pri pestovaní konopy podľa osobitného predpisu6b) na najmenej 30 % plôch osiatych konope.
§ 36c
Pôsobnosť kontrolného ústavu
Kontrolný ústav dohliada
a)
nad zneškodňovaním
1.
porastu maku siateho alebo konopy, ak sa pestovateľ z dôvodu nedostatočného vyklíčenia porastu, poškodenia porastu škodcami, pôsobením nepriaznivých poveternostných udalostí alebo chorobami rozhodol pestovanie vopred ukončiť,
2.
makovej slamy alebo konopy, ktorá nebola odovzdaná zmluvnej spracovateľskej organizácii, alebo
3.
konopy siatej,4)
b)
nad pestovaním konopy siatej.6c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6b a 6c znejú:
„6b)
Čl. 52 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003.
6c)
Príloha II nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004.
Čl. 52 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003.“.
25.
V § 39 ods. 2 sa slová „§ 16 ods. 3, 5 až 7“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 2 až 8, § 23“.
26.
V § 39 odsek 3 znie:
„(3)
Ministerstvo uloží pokutu do výšky 33 193 eur za porušenie povinností uvedených v § 4 ods. 1, § 5 ods. 3, § 14 písm. a) až f), j) až l), § 15 ods. 2 a § 28.“.
27.
V prílohe č. 1 v I. skupine omamných látok sa za riadok, ktorý znie: „Etorfín, chemicky 2-(3-hydroxy-6-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-6,14-etenomorfinán-7-yl)pentán-2-ol“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „Extrakt suchý z rastlín rodu Cannabis (konopa), okrem odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Príloha II nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44; Ú. v. EÚ L 141, 30. 4. 2004).“.
28.
V prílohe č. 1 v I. skupine omamných látok sa riadok, ktorý znie: „Rastliny rodu Cannabis (konopa)“ nahrádza riadkom, ktorý znie: „Rastliny rodu Cannabis (konopa), okrem odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise1)“.
29.
V prílohe č. 1 v I. skupine omamných látok sa za riadok, ktorý znie: „Rastliny rodu Cannabis (konopa), okrem odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise1)“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „Tinktúra (etanolový výluh) z rastlín rodu Cannabis (konopa), okrem odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise1)“.
30.
V prílohe č. 1 v I. skupine omamných látok sa na konci pripájajú tieto vety:
„ – 1 kg suchého extraktu z rastlín rodu Cannabis (konopa), okrem odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise,1) uvedeného v tejto skupine zodpovedá približne 7 kg rastliny rodu Cannabis (konopa), okrem odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise.1)
– 1 kg tinktúry (etanolového výluhu) z rastlín rodu Cannabis (konopa), okrem odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise,1) uvedenej v tejto skupine zodpovedá približne 100 g rastliny rodu Cannabis (konopa), okrem odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise.1)“.
31.
V prílohe č. 1 v I. skupine psychotropných látok sa pred riadok, ktorý znie: „Brolamfetamín, DOB, chemicky 1-(4-bróm-2,5-dimetoxyfenyl)propán -2-amín“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „1-Benzylpiperazín, BZP, chemicky 1-benzyl-1,4-diazacyklohexán“.
32.
V prílohe č. 1 v II. skupine omamných látok sa za riadok, ktorý znie: „Ópium“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „Oripavín, chemicky 6-metoxy-N-metyl-4, 5-epoxy-7, 8-didehydromorfinán-3-ol“.
33.
V prílohe č. 1 v II. skupine omamných látok sa riadok, ktorý znie: „Rastliny rodu Papaver somniferum L. (mak siaty) okrem semien“ nahrádza riadkom, ktorý znie: „Rastliny druhu Papaver somniferum L. (mak siaty) okrem semien“.
Čl. II
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z. a zákona č. 516/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 19 ods. 2 písm. b) sa za slová „omamných látok,“ vkladajú slová „psychotropných látok,“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.