78/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

78
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 23. februára 2009,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení vyhlášky č. 447/2005 Z. z., vyhlášky č. 379/2006 Z. z. a vyhlášky č. 696/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 4 až 8, ktoré znejú:
„(4)
Ambulancia podľa odseku 3, ktorá je ambulanciou záchrannej zdravotnej služby, je určená na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti osobám alebo pacientom pri ich neodkladnej preprave do zdravotníckeho zariadenia alebo neodkladnej preprave pacienta medzi zdravotníckymi zariadeniami.
(5)
Ambulancia podľa odseku 3, ktorá je ambulanciou rýchlej lekárskej pomoci, je určená na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti2a) pri neodkladnej preprave pacienta do zdravotníckeho zariadenia alebo neodkladnej preprave pacienta medzi zdravotníckymi zariadeniami, poskytovanej alebo riadenej lekárom špecialistom.2b)
(6)
Ambulancia podľa odseku 3, ktorá je ambulanciou rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky, je určená na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri neodkladnej preprave pacienta do zdravotníckeho zariadenia alebo neodkladnej preprave pacienta medzi zdravotníckymi zariadeniami.
(7)
Ambulancia podľa odseku 3, ktorá je ambulanciou rýchlej zdravotnej pomoci, je určená na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri neodkladnej preprave pacienta do zdravotníckeho zariadenia alebo neodkladnej preprave pacienta medzi zdravotníckymi zariadeniami. Pri preprave osôb sa nevyžaduje zdravotná starostlivosť poskytovaná bezprostredne lekárom.2a)
(8)
Ambulancia podľa odseku 3, ktorá je ambulanciou vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,2c) je určená na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej alebo riadenej lekárom špecialistom pri neodkladnej preprave pacienta do zdravotníckeho zariadenia alebo neodkladnej preprave pacienta medzi zdravotníckymi zariadeniami.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a až 2c znejú:
2a) § 4 a časť III prílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 30/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov.
2b)
§ 8 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2c)
§ 11 ods.1 písm. a) štvrtý bod zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 464/2007 Z. z.“.
Čl. II
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2009.
v z. Daniel Klačko v. r.