Predpis bol zrušený predpisom 229/2011 Z. z.

85/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2009 do 31.07.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

85
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 23. februára 2009,
o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 6 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Táto vyhláška ustanovuje postup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo na nosenie strelnej zbrane (ďalej len „zbraň“) a streliva a náležitosti lekárskeho posudku.
(2)
Zdravotná spôsobilosť na držanie alebo nosenie zbrane a streliva (ďalej len „zdravotná spôsobilosť“) sa posudzuje na návrh žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu (ďalej len „žiadateľ“) lekárskou prehliadkou.
§ 2
(1)
Lekársku prehliadku môže vykonať len lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých, alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast [ďalej len „všeobecný lekár“1)], s ktorým má žiadateľ uzavretú platnú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti musí prihliadať aj na predchádzajúce záznamy v zdravotnej dokumentácii žiadateľa.
(2)
Ak má všeobecný lekár pochybnosti o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa, pošle ho na vyšetrenie k lekárovi poskytujúcemu špecializovanú ambulantnú starostlivosť;2) výsledky tohto vyšetrenia všeobecný lekár zaznamená do zdravotnej dokumentácie žiadateľa.
(3)
Všeobecný lekár pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti žiadateľa môže vykonať aj laboratórne vyšetrenia (glykémia, AST, ALT, GMT, moč na toxikológiu so zameraním na prítomnosť drog, omamných látok alebo psychotropných látok), prípadne vyšetrenie slín na prítomnosť drog a dychovú skúšku na prítomnosť alkoholu v dychu. Ak je nález na prítomnosť alkoholu v dychu žiadateľa pozitívny a ten popiera, že požil alkoholický nápoj, všeobecný lekár na žiadateľove náklady overí hladinu alkoholu žiadateľa krvnou skúškou.
(4)
Všeobecný lekár pre deti a dorast pošle žiadateľa na psychologické vyšetrenie na posúdenie osobnostných ukazovateľov ku psychológovi so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia (ďalej len „psychológ“); výsledky tohto vyšetrenia všeobecný lekár zaznamená do zdravotnej dokumentácie žiadateľa.
(5)
Všeobecný lekár pre dospelých pošle žiadateľa, ak je to potrebné, na psychologické vyšetrenie na posúdenie osobnostných ukazovateľov ku psychológovi; výsledky tohto vyšetrenia všeobecný lekár zaznamená do zdravotnej dokumentácie žiadateľa.
§ 3
(1)
Lekárska prehliadka je zameraná na posúdenie zdravotnej spôsobilosti žiadateľa. Rozsah kontraindikácií zdravotnej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Výsledok lekárskej prehliadky uvedie všeobecný lekár v lekárskom posudku a zaznamená ho do zdravotnej dokumentácie žiadateľa. Vzor lekárskeho posudku je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Výsledok psychologického vyšetrenia uvedie psychológ v psychologickom posudku. Vzor psychologického posudku je uvedený v prílohe č. 3.
(4)
Všeobecný lekár vedie so súhlasom dotknutej osoby3) osobitnú evidenciu o vydaných lekárskych posudkoch, ktorá obsahuje dátum vydania lekárskeho posudku, meno a priezvisko žiadateľa, jeho rodné číslo, evidenčné číslo lekárskeho posudku a výsledok lekárskej prehliadky.
§ 4
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 252/1997 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbraní a streliva.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2009.
Richard Raši v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 85/2009 Z. z.
KONTRAINDIKÁCIE ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI
1. Zrak
Zníženie zrakovej ostrosti na každom oku osobitne pod 6/12 (s korekciou). Ak ide o jednookosť, zníženie zrakovej ostrosti na zdravom oku pod 6/6 (s korekciou).
2. Sluch
Zníženie sluchovej ostrosti na každom uchu – pri členenom šepote – menej ako 2 m. Zníženie sluchovej ostrosti na jednom uchu – pri členenom šepote – na jednom uchu menej ako 2 m, na druhom uchu menej ako 3 m.
3. Duševné poruchy a poruchy správania
Organické duševné poruchy vrátane symptomatických.
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok aj v osobnej anamnéze, ak nie je dokázaná a kontrolovaná abstinencia trvajúca najmenej tri roky.
Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi.
Afektívne poruchy.
Mentálna retardácia.
Paranoidná, disociálna a emočne nestabilná porucha osobnosti a ďalšie poruchy osobnosti uvedené v Medzinárodnej klasifikácii chorôb pod číslom diagnózy F60 až F69.
ažšie formy depresie.
4. Nervové choroby
Všetky neurologické ochorenia s takým stupňom poruchy zdravia, ktorý znemožňuje držanie alebo nosenie zbrane – napríklad Parkinsonova choroba, skleróza multiplex.
Poruchy rovnováhy.
Epilepsia.
Narkolepsia.
Dementný syndróm.
5. Choroby pohybového aparátu
ažšie poruchy lokomočného aparátu spojené s obmedzením hybnosti takého rozsahu, že môže byť prekážkou držania alebo nosenia zbrane a streliva.
6. Cukrovka
Opakované výskyty kómy a iných stavov, ktoré obmedzujú telesnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť na držanie alebo nosenie zbrane a streliva.
7. Kardiovaskulárne choroby
ICHS – ťažké formy s častým zlyhávaním.
Závažné poruchy srdcového rytmu (bez implantovaného kardiostimulátora).
ažké formy anginy pectoris.
Artériová hypertenzia tretie štádium ESC/IHS.
Artériová hypertenzia druhé štádium ESC/IHS s vysokým pridaným rizikom a veľmi vysokým pridaným rizikom.
Stavy po náhlej cievnej mozgovej príhode s takým stupňom poruchy zdravia, ktorý znemožňuje držanie alebo nosenie zbrane a streliva.
8. Osobnostné ukazovatele
Intelektová úroveň v pásme mentálnej subnormy a nižšie.
Zvýraznená subnormalita sociálnej inteligencie.
Analfabetizmus.
Výkonová kapacita pod úrovňou populačného priemeru (pozornosť, reakčná pohotovosť, optický postreh, vizuálno-motorická koordinácia).
Nedostatočná úroveň racionálnej regulácie správania.
Agresivita ako dominantná a ľahko aktivovateľná črta osobnosti.
Abnormná reaktivita osobnosti s protispoločenskými motiváciami konania.
Impulzivita, explozivita, emotívna labilita.
Nedostatočne rozvinuté vyššie city (najmä sociálne).
Egocentrizmus ako prevažujúci motivujúci faktor konania.
Zvýraznené pocity insuficiencie (ako dôvod žiadosti o zbrojný preukaz).
Sklon k regresívnym prejavom, hyperkompenzácii a neprimeranej projekcii.
Nezrelosť, nezdržanlivosť, ľahká ovplyvniteľnosť.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 85/2009 Z. z.
LEKÁRSKY POSUDOK O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA DRŽANIE ALEBO NOSENIE ZBRANE A STRELIVA
Príloha č. 3 k vyhláške č. 85/2009 Z. z.
PSYCHOLOGICKÝ POSUDOK O PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI NA DRŽANIE ALEBO NOSENIE ZBRANE A STRELIVA
1)
§ 8 ods. 2 a 3 a § 48a zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 8 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
§ 7 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005 Z. z.