86/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.03.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

86
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 36 ods. 11 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 3. marca 2009 č. 1/2009 o správe o výsledkoch činnosti útvaru vnútorného auditu a o pláne činnosti útvaru vnútorného auditu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne.
Účelom opatrenia je ustanoviť štruktúru, rozsah, obsah a spôsob predkladania správy o výsledkoch činnosti útvaru vnútorného auditu za predchádzajúci kalendárny rok a plánu činnosti útvaru vnútorného auditu na nasledujúci kalendárny rok.
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2009.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 6/2009 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.