90/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.03.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

90
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. júna 2008 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.
Dohoda nadobudne platnosť 1. apríla 2009 v súlade s článkom 16 ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Národnom bezpečnostnom úrade.