90/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

90
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. júna 2008 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.
Dohoda nadobudne platnosť 1. apríla 2009 v súlade s článkom 16 ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Národnom bezpečnostnom úrade.