92/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2009 do 31.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

92
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 10. marca 2009,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 401/2006 Z. z. o výberových konaniach na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na súdoch
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 8 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 401/2006 Z. z. o výberových konaniach na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na súdoch sa mení takto:
1.
V § 1 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
2.
V § 4 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a vojenské súdy“.
3.
V § 4 sa vypúšťa odsek 5.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.
Štefan Harabin v. r.