93/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

93
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 10. marca 2009,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 2 písm. c) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 2 sa slová „Špeciálneho súdu, vojenských súdov a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Špeciálneho súdu a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky“.
2.
V § 3 ods. 1 v prvej vete sa vypúšťa bodkočiarka a slová „na hlavnom pojednávaní a verejnom zasadnutí vojenského súdu je úradným odevom prokurátora vojenská rovnošata“.
3.
V prílohe č. 1 v prvom bode sa vypúšťa tretia veta.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.
Štefan Harabin v. r.