94/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

94
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 10. marca 2009,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 118/2005 Z. z. o náležitostiach rozvrhu práce
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 2 písm. b) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 118/2005 Z. z. o náležitostiach rozvrhu práce sa mení takto:
1.
V § 1 sa slová „krajských súdoch, Špeciálnom súde a vojenských súdoch“ nahrádzajú slovami „krajských súdoch a Špeciálnom súde“.
2.
V § 3 ods. 1 sa slová „vzorov č. 1 až 5“ nahrádzajú slovami „vzorov č. 1 až 3“.
3.
V prílohe č. 1 sa vypúšťajú vzory č. 4 a 5.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.
Štefan Harabin v. r.