96/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

96
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 10. marca 2009,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 561 ods. 3 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi sa mení takto:
V § 3 ods. 2 písm. c) sa slová „a ak ide o osobu podliehajúcu pôsobnosti vojenských súdov,“ nahrádzajú slovami „a ak ide o príslušníka ozbrojených síl alebo ozbrojených zborov,“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.
Štefan Harabin v. r.