98/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

98
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 1 písm. b), c) a e) až g) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
výnos z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe.
V návrhu výnosu sa nanovo upravujú podrobnosti o požiadavkách na personálne vybavenie operačného strediska záchrannej služby a zásahových skupín príslušného typu ambulancie záchrannej služby, upravuje sa špecifické materiálno-technické vybavenie jednotlivých typov ambulancií z formálneho aj obsahového pohľadu, ktoré pritom zároveň reflektuje poznatky a skúsenosti z praxe a technický pokrok. Upravuje sa problematika leteckej záchrannej služby, vzor záznamu o zhodnotení zdravotného stavu osoby a ustanovujú sa podrobnosti o nehode s hromadným postihnutím osôb, ako aj vzor triediacej karty.
Výnos nadobúda účinnosť 20. marca 2009 okrem príloh č. 3, 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2010, a prílohy č. 4 bodu 5, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2010.
Výnos bude uverejnený v čiastke 10/2009 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.