99/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.03.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

99
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
výnos z 11. marca 2009 č. 10552/2009-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby.
V prílohe k tomuto výnosu sa uvádzajú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby.
Výnos nadobúda účinnosť 20. marca 2009.
Výnos bude uverejnený v čiastke 10/2009 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.