c157-r1/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby
v zákone č. 304/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V čl. II bode 14 písmene a) vzoru doložky o autorizácii majú byť namiesto slov „304/2008 Z. z.“ správne uvedené slová „304/2009 Z. z.“.