c157-r2/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v zákone č. 396/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V čl. I 2. bode sa v § 10 ods. 4 slová „Ustanovenie sa nevzťahuje“ nahrádzajú slovami „Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje“.