c6-r1/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v zákone č. 517/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V čl. III 9. bode sa v úvodnej vete a v označení paragrafu nahrádzajú slová „§ 27“ slovami „§ 27a“ a slová „§ 27a“ sa nahrádzajú slovami „§ 27b“.