c7-r1/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v oznámení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 410/2008 Z. z. o vydaní výnosu z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
V prvej vete majú byť namiesto slov „v znení zákona č. 538/2005 Z. z.“ správne uvedené slová „v znení neskorších predpisov“.