1/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.01.2010 do 31.03.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

1
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 11. januára 2010,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení vyhlášky č. 536/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa dopĺňa písmeno j), ktoré znie:
„j)
tranzitným úsekom ciest viac za sebou nasledujúcich súvislých alebo nesúvislých vymedzených úsekov ciest v jednom smere s vopred určeným miestom vstupu na územie Slovenskej republiky a vopred určeným miestom opustenia územia Slovenskej republiky, určených na tranzit cez územie Slovenskej republiky; tranzitné úseky ciest určuje správca výberu mýta a zverejňujú sa na internetovej stránke prevádzkovateľa systému.“.
2.
V § 21 ods. 3 písm. b) sa číslo „12“ nahrádza číslom „46“.
3.
V § 22 sa v prvej vete za slová „získaných údajov“ vkladajú slová „z dôvodu výpadku elektronického mýtneho systému“.
4.
V § 22 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňajú sa odseky 2 až 7, ktoré znejú:
„(2)
Správca výberu mýta môže na základe požiadavky prevádzkovateľa vozidla, splnomocneného zástupcu alebo vodiča vozidla vypočítať a vybrať mýto na základe údajov zistených z technického preukazu alebo osvedčenia o evidencii vozidla, a to za vzdialenosť, ktorá zodpovedá tranzitnému úseku ciest s použitím príslušnej sadzby mýta pre danú kategóriu vozidla, pričom vodič vozidla je v takom prípade oprávnený len na jeden tranzit cez územie Slovenskej republiky po príslušnom tranzitnom úseku ciest počas časovo obmedzeného obdobia určeného správcom výberu mýta (ďalej len „užívanie tranzitného úseku cesty“).
(3)
Mýto za užívanie tranzitného úseku cesty sa vyberá vopred. Mýto za užívanie tranzitného úseku cesty možno uhradiť v hotovosti, platobnou kartou alebo použitím iných elektronických prostriedkov platobného styku, ktoré akceptuje správca výberu mýta na základe dohody s vystaviteľmi elektronických platobných prostriedkov. Zoznam akceptovaných elektronických prostriedkov platobného styku zverejňuje prevádzkovateľ systému na svojej internetovej stránke.
(4)
Správca výberu mýta určí, aké údaje je prevádzkovateľ vozidla, splnomocnený zástupca alebo vodič vozidla povinný poskytnúť, ak žiada o užívanie tranzitného úseku cesty podľa odseku 2.
(5)
Ak v osvedčení o evidencii vozidla, v technickom preukaze vozidla, certifikáte vozidla, v potvrdení výrobcu alebo v potvrdení zástupcu výrobcu nie je uvedená emisná trieda vozidla, nastaví sa emisná trieda EURO 0.
(6)
Správca výberu mýta vystaví potvrdenie o úhrade mýta za užívanie tranzitného úseku cesty, ktoré sa viaže k vozidlu identifikovanému evidenčným číslom vozidla.
(7)
Na užívanie tranzitného úseku cesty podľa odsekov 2 až 6 sa nevzťahujú ustanovenia § 3, 4, 7 až 19 a 21. Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v prípade užívania tranzitného úseku cesty vzniká vydaním potvrdenia podľa odseku 6 a zaniká vykonaním tranzitu, najneskôr však uplynutím časovo obmedzeného obdobia podľa odseku 2. Na zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest v prípade užívania tranzitného úseku cesty sa primerane použije § 6.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 12. januára 2010 a ustanovenia § 22 ods. 2 až 7 strácajú účinnosť 31. marca 2010.
Ľubomír Vážny v. r.