1/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2010 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

1
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 11. januára 2010,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení vyhlášky č. 536/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa dopĺňa písmeno j), ktoré znie:
„j)
tranzitným úsekom ciest viac za sebou nasledujúcich súvislých alebo nesúvislých vymedzených úsekov ciest v jednom smere s vopred určeným miestom vstupu na územie Slovenskej republiky a vopred určeným miestom opustenia územia Slovenskej republiky, určených na tranzit cez územie Slovenskej republiky; tranzitné úseky ciest určuje správca výberu mýta a zverejňujú sa na internetovej stránke prevádzkovateľa systému.“.
2.
V § 21 ods. 3 písm. b) sa číslo „12“ nahrádza číslom „46“.
3.
V § 22 sa v prvej vete za slová „získaných údajov“ vkladajú slová „z dôvodu výpadku elektronického mýtneho systému“.
4.
V § 22 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňajú sa odseky 2 až 7, ktoré znejú:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 12. januára 2010 a ustanovenia § 22 ods. 2 až 7 strácajú účinnosť 31. marca 2010.
Ľubomír Vážny v. r.