10/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.01.2010 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

10
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 11. januára 2010,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta sa mení takto:
1.
V prílohe č. 2 zoznam úsekov na diaľnici D2 znie:
„Zoznam úsekov na diaľnici D2
D02-002 Malacky D/2, II/503 Lozorno D/2, I/2 11,474 11,474
D02-003 Lozorno D/2, I/2 Záhorská Bystrica/Lamač D/2, II/505 14,316 14,049
D02-004 Petržalka D/1, D/2, I/61, MK Petržalka D/2, D/4, PD/2 6,055 5,839
D02-005 Petržalka D/2, D/4, PD/2 Hranica SR/MR   8,983 8,983
D02-006 Hranica ČR/SR zač. CK D/2
na št. hr. CZ
Hranica ČR/SR colnica D/2, II/503 1,458 1,458
D02-007 Hranica ČR/SR colnica   Kúty križ. D/2, I/2,
okr. Senica
3,621 3,621
D02-008 Kúty križ. D/2, I/2, okr. Senica Malacky križ. D/2, II/503, okr. Malacky 24,091 24,091“
2.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
㤠4a
Úseky ciest I. triedy uvedené v prílohe č. 2 s identifikátorom od 002-001 do 079-019 nie sú vymedzenými úsekmi ciest1) do 31. januára 2010.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 1 ods. 1 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 14. januára 2010.
Ľubomír Vážny v. r.