101/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

101
ZÁKON
zo 4. marca 2010
o preukazovaní pôvodu majetku
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Účelom tohto zákona je upraviť podmienky a postup orgánov verejnej moci pri odnímaní nehnuteľného majetku, hnuteľného majetku, bytov a nebytových priestorov, iných majetkových práv a iných majetkových hodnôt, peňažných prostriedkov v hotovosti v eurách a v cudzej mene, vkladov v bankách a v pobočkách zahraničných bánk v eurách a v cudzej mene a vkladov v bankách so sídlom v zahraničí (ďalej len „majetok“) fyzickým osobám a právnickým osobám (ďalej len „osoba“), o ktorých súd v konaní podľa tohto zákona vyslovil, že majetok nadobudli z nelegálnych príjmov.
§ 2
Podľa tohto zákona sa postupuje aj v prípade, ak osobe bol uložený peňažný trest, trest prepadnutia veci alebo ak súd rozhodol o prepadnutí časti majetku1) osoby a tá vlastní ďalší majetok uvedený v ustanovení § 1, ktorý nemožno postihnúť podľa Trestného zákona.
§ 3
(1)
Ak má orgán verejnej moci dôvodné podozrenie, že majetok osoby bol nadobudnutý z nelegálnych príjmov, je to povinný bezodkladne písomne oznámiť službe finančnej polície Policajného zboru (ďalej len „finančná polícia“). Ak skutočnosti podľa prvej vety zistí pri výkone svojich právomocí finančná polícia, začne konať podľa tohto zákona z vlastného podnetu.
(2)
Finančná polícia prijíma písomné oznámenia fyzických osôb alebo právnických osôb (ďalej len „oznamovateľ“) o odôvodnených podozreniach nasvedčujúcich nadobudnutie majetku z nelegálnych príjmov v rozsahu ustanovenom týmto zákonom. Z oznámenia musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka, proti ktorej osobe smeruje a čo sa oznamuje. Oznamovateľ označí majetok, proti ktorému oznámenie smeruje. Oznámenie musí byť podpísané, a ak ho podáva právnická osoba, opatrené odtlačkom pečiatky.
(3)
Finančná polícia overuje totožnosť oznamovateľa. Finančná polícia neprihliada na písomné oznámenia podľa odseku 2, v ktorých nie je uvedené
a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno alebo názov a sídlo oznamovateľa,
b)
proti ktorej osobe oznámenie smeruje a čoho sa týka.
(4)
Ak písomné oznámenie podľa odsekov 1 alebo 2 bolo doručené inej službe Policajného zboru alebo inému orgánu verejnej moci ako finančnej polícii, ten bezodkladne postúpi vec finančnej polícii a upovedomí o tom oznamovateľa.
§ 4
(1)
Finančná polícia na základe písomného oznámenia alebo z vlastného podnetu podľa § 3 preskúma príjmy, hodnotu majetku a spôsob nadobudnutia majetku osoby, proti ktorej podané oznámenie smeruje, obstaráva podklady, požaduje vysvetlenia, zisťuje a zabezpečuje dôkazy potrebné na podanie podnetu podľa § 6 a vykonáva iné potrebné opatrenia.
(2)
Hodnotou majetku sa na účely tohto zákona rozumie cena, za ktorú osoba majetok nadobudla; ak možno túto cenu zistiť len s nepomernými ťažkosťami, alebo ak ju nemožno zistiť vôbec, rozumie sa hodnotou majetku cena obvyklá v mieste a čase nadobudnutia majetku.
(3)
Pri preskúmavaní podľa odseku 1 spolupracuje finančná polícia s inými orgánmi verejnej moci, právnickými osobami a fyzickými osobami. Tieto orgány a osoby sú povinné poskytnúť finančnej polícii v určenej lehote potrebnú súčinnosť, vybavovať jej dožiadania a oznamovať jej požadované údaje; povinnosť vybavovať dožiadania sa nevzťahuje na fyzické osoby.
(4)
Finančná polícia je oprávnená požadovať vysvetlenie od každého, kto môže prispieť k objasneniu hodnoty majetku a spôsobu nadobudnutia majetku. Vysvetlenie môže odmietnuť ten, kto by ním spôsobil sebe alebo blízkej osobe2) nebezpečenstvo trestného stíhania alebo nebezpečenstvo postihu za priestupok. O podaní vysvetlenia alebo o odmietnutí podať vysvetlenie urobí finančná polícia úradný záznam.
(5)
Pri preskúmavaní podľa odseku 1 je finančná polícia ďalej oprávnená
a)
vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti alebo miesta slúžiaceho na podnikanie alebo inú hospodársku činnosť, ako aj do dopravných prostriedkov používaných na podnikanie na účely nazerania do dokumentov podľa písmena b),
b)
nazerať do evidencií, účtovných písomností, listín a iných dokladov, spisov a záznamov na technickom nosiči dát, robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie,
c)
písomne žiadať od bánk a pobočiek zahraničných bánk správy, ktoré sa týkajú klientov bánk alebo pobočiek zahraničných bánk, aj keď sú predmetom bankového tajomstva.3)
§ 5
(1)
Plnenie oznamovacej povinnosti podľa § 3 ods. 1 a povinnosti poskytnúť súčinnosť podľa § 4 nie je obmedzené zákonom ustanovenou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov,4) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Oznamovacia povinnosť podľa § 3 ods. 1 a povinnosť poskytnúť súčinnosť podľa § 4 sa na osobu nevzťahuje, ak ide o informáciu, ktorú získala o klientovi v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci podľa osobitného predpisu, alebo ak by poskytnutie tejto informácie bolo v rozpore so záväzkami Slovenskej republiky podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom alebo s právne záväznými aktmi Európskej únie.5)
(3)
Odmietnuť súčinnosť podľa § 4 môže aj osoba, ktorá by tým porušila spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá jej bola ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou zverená ústne alebo písomne pod podmienkou, že zachová o nej mlčanlivosť.
§ 6
(1)
Finančná polícia podá prokurátorovi príslušnému podľa odseku 3 podnet na podanie návrhu na začatie konania o vyslovenie toho, že majetok bol najmenej o 1500-násobok minimálnej mzdy6) vyšší, ako preukázateľné príjmy.
(2)
Podnet podľa odseku 1 obsahuje
a)
označenie orgánu, ktorý ho podáva,
b)
meno, priezvisko, adresu pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby (ďalej len „identifikačné údaje“), ktorej majetok má byť vyhlásený za nadobudnutý z nelegálnych príjmov,
c)
výsledok preskúmania príjmov, hodnoty majetku a spôsobu nadobudnutia majetku osoby,
d)
uvedenie skutočností a označenie dôkazov nasvedčujúcich tomu, že hodnota majetku osoby presahuje najmenej o 1500-násobok minimálnej mzdy preukázateľné príjmy,
e)
dátum a miesto podania,
f)
podpis oprávneného príslušníka finančnej polície.
(3)
Na konanie podľa tohto zákona je príslušný prokurátor, v ktorého obvode sa nachádza súd, ktorý je podľa všeobecného predpisu o konaní pred súdom príslušný na konanie o návrhu podľa § 8.
§ 7
(1)
Prokurátor preskúma podnet podaný podľa § 6, najmä preskúma údaje a dôkazy podľa § 6 ods. 2 písm. c) a d). Ak prokurátor považuje za potrebné podnet doplniť alebo vykonať ďalšie preskúmavanie príjmov, hodnoty majetku a spôsobu nadobudnutia majetku osoby, požiada o doplnenie alebo ďalšie preskúmanie finančnú políciu. Finančná polícia je povinná žiadosti prokurátora v určenej lehote vyhovieť.
(2)
Prokurátor požiada osobu označenú v podnete o podanie vysvetlenia alebo predloženie dôkazov o tom, akým spôsobom nadobudla majetok uvedený v podnete a hodnotu tohto majetku; táto osoba je povinná žiadosti prokurátora vyhovieť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Vysvetlením sa rozumie najmä predloženie listín a označenie iných dôkazov potvrdzujúcich spôsob nadobudnutia majetku a jeho hodnotu.
§ 8
(1)
Prokurátor podá súdu návrh na začatie konania o vyslovenie nadobudnutia majetku z nelegálnych príjmov (ďalej len „návrh“), ak
a)
zo zistených skutočností odôvodnene usudzuje, že hodnota majetku osoby označenej v podnete presahuje najmenej o 1500-násobok minimálnej mzdy preukázateľné príjmy, ktoré táto osoba mohla dosiahnuť, a
b)
osoba označená v podnete nepodá vysvetlenie podľa § 7 ods. 2, alebo jej vysvetlenie prokurátor nepovažuje za dostatočné.
(2)
Návrhom sa prokurátor domáha rozhodnutia o vyslovení nadobudnutia majetku z nelegálnych príjmov. V návrhu prokurátor okrem náležitostí podľa všeobecného predpisu o konaní pred súdom7) uvedie identifikačné údaje osoby, proti ktorej návrh smeruje (ďalej len „odporca“), a hodnotu majetku, ktorý má byť rozhodnutím vyslovený za majetok nadobudnutý z nelegálnych príjmov.
(3)
Súd môže na návrh prokurátora predbežným opatrením podľa všeobecného predpisu o konaní pred súdom8) uložiť odporcovi, aby nenakladal s určitým majetkom v hodnote uvedenej prokurátorom v návrhu.
§ 9
(1)
Ak prokurátor v konaní pred súdom preukáže existenciu rozdielu vo výške minimálne 1500-násobku minimálnej mzdy medzi preukázateľnými príjmami odporcu, ktoré mohol dosiahnuť, a jeho skutočným majetkom, súd rozhodnutím vysloví, že tento majetkový rozdiel uvedený v návrhu podľa § 8 ods. 2 odporca nadobudol z nelegálnych príjmov a prepadá v prospech štátu. Ak v konaní pred súdom odporca preukáže opak, súd návrh podľa § 8 ods. 2 zamietne.
(2)
Súd vyzve odporcu, aby označil majetok, ktorý má prepadnúť v prospech štátu. Hodnota tohto majetku nesmie byť nižšia, ako majetkový rozdiel zistený súdom podľa odseku 1. Súd je povinný v rozhodnutí podľa odseku 1 určiť majetok, ktorý prepadne v prospech štátu. Pritom prihliada na návrh odporcu, ktorým označil majetok, ktorý má prepadnúť v prospech štátu.
(3)
Ak hodnota majetku, ktorý označil odporca podľa odseku 2, prevyšuje majetkový rozdiel zistený súdom podľa odseku 1, orgán, ktorý vykonáva správu majetku štátu podľa osobitného predpisu,9) po právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí majetku v prospech štátu tento rozdiel odporcovi vráti.
§ 10
Rozhodnutie súdu podľa § 9 zašle súd tomu orgánu, ktorý podľa osobitného predpisu9) vykonáva správu majetku štátu, a to v rovnopise tohto rozhodnutia bez odôvodnenia.
§ 11
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie podľa § 8 až 10 sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o konaní pred súdom.10)
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na postup prokurátora podľa § 7 sa použijú ustanovenia osobitného zákona.11) Ustanovenia osobitného zákona o vybavovaní podnetu sa nepoužijú.
(3)
Postupom podľa tohto zákona nie je dotknutá zodpovednosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby za protiprávne konanie postihnuteľné podľa osobitného predpisu.12)
(4)
Na zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis.13)
(5)
Ak po podaní návrhu podľa § 8 ods. 1 bolo začaté voči tomu istému odporcovi konanie pred súdom podľa osobitného predpisu,14) ktoré sa týka spôsobu nadobudnutia majetku, voči ktorému návrh podľa § 8 ods. 1 smeruje, súd uznesením konanie podľa § 9 preruší až do právoplatného skončenia tohto konania podľa osobitného predpisu.14)
§ 12
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
2)
§ 116 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
3)
§ 91 ods. 4 písm. g) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euroatom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euroatom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87/164/2009).
6)
Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
9)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) v znení zákona č. 221/2007 Z. z.
11)
Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
12)
Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
§ 415, 420 a 451 Občianskeho zákonníka.
13)
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.