102/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

102
ZÁKON
z 2. marca 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa vypúšťajú odseky 7 až 9 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 2aa, 2ab a 2ac.
2.
V § 2a ods. 2 v úvodnej vete sa slová „výsledkoch hlasovania obyvateľov zlučovaných obcí“ nahrádzajú slovami „výsledkoch miestneho referenda zlučovaných obcí“.
3.
V § 2a sa vypúšťajú odseky 6 a 7.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 6.
4.
V § 2d sa za slová „ľudového hlasovania o jeho odvolaní,“ vkladajú slová „volieb do Európskeho parlamentu,“ a slová „hlasovania obyvateľov obce“ sa nahrádzajú slovami „miestneho referenda“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 3 zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v znení neskorších predpisov, § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky.“ nahrádza citáciou „§ 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, § 34 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 3 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „verejných“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „Napr. § 17 až 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve.“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.“.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4a sa citácia „§ 3 ods. 4 a 5 zákona č. 135/1982 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 8 zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 17 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 3 ods. 5 písm. b) sa za slová „prechodný pobyt“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „alebo dlhodobý pobyt,4b)“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4b.
10.
V § 4 ods. 2 písm. b), § 4 ods. 3 písm. m), § 11a ods. 2 až 5, § 13a ods. 1 písm. f) a odseku 3 písm. a) a b) sa slová „hlasovanie obyvateľov obce“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „miestne referendum“ v príslušnom tvare.
11.
V § 4 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „verejným“.
12.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5a sa citácia „Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.“.
13.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5b sa citácia „Napríklad § 4 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve, § 6 písm. a), h) a i) zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, § 32 ods. 4 písm. k) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, § 30 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave, § 2 ods. 3 písm. i) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 16/1995 Z. z. o strediskách služieb škole.“ nahrádza citáciou „Napríklad § 34 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 279/2001 Z. z., § 30 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 506/2002 Z. z., § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z. z., § 8 ods. 5 písm. a) zákona č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo, § 34 ods. 1 písm. c), d), e) a k) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), § 16 ods. 1 písm. k) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 3 písm. b) bod 9 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 283/2008 Z. z., § 21 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 23 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
14.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5d sa citácia „Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení zákona č. 310/1999 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
15.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „Napríklad § 30 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.“.
16.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „Zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 5 ods. 8 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „poslanec“)“.
18.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Spor z verejnoprávnej zmluvy medzi štátom a obcou, ako aj medzi obcami, rozhoduje súd.“.
19.
V § 6 ods. 7 sa slová „poslancom obecného zastupiteľstva“ nahrádzajú slovom „poslancom“.
20.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9b sa citácia „Zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
21.
V § 11 ods. 2 a 3, § 13 ods. 3 písm. a), § 14 ods. 1 druhej vete a odseku 2, § 15 ods. 2, § 18 ods. 2 písm. a), § 18a ods. 3, § 18f ods. 4, § 20a ods. 4, § 20b ods. 5 a § 25 ods. 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „obecného zastupiteľstva“.
22.
V § 11 ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,5a)“.
23.
V § 11 ods. 4 písm. f) sa slová „hlasovanie obyvateľov obce“ nahrádzajú slovami „miestne referendum“ a slová „verejné zhromaždenia občanov“ sa nahrádzajú slovami „zhromaždenie obyvateľov obce“.
24.
V § 11 ods. 4 písmená i), j) a k) znejú:
„i)
určiť plat starostu podľa osobitného zákona11) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
j)
voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k)
schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.“.
25.
V § 11a ods. 1 úvodnej vete sa slová „hlasovanie obyvateľov obce (miestne referendum)“ nahrádzajú slovami „miestne referendum“.
26.
V § 11a ods. 1 písm. a) sa vypúšťa odkaz 11b vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 11b.
27.
V § 11a sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:
„(5)
Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa odseku 1 písm. a) a b) a odseku 4 tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.
(6)
Po vyhlásení miestneho referenda obecné zastupiteľstvo bezodkladne zriadi na hlasovanie a sčítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé zasadnutie.
(7)
Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému voličovi12) oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo doručenia petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a čas konania miestneho referenda a spôsob úpravy hlasovacieho lístka; oznámenie zverejní v rovnakej lehote na úradnej tabuli v obci, ako aj spôsobom v obci obvyklým.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 8.
28.
§ 11a sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Obec ustanoví nariadením podrobnosti o organizácii miestneho referenda.“.
29.
V § 11b nadpis znie: „Zhromaždenie obyvateľov obce“.
30.
V § 11b sa vypúšťa slovo „verejné“.
31.
V § 12 odsek 1 znie:
„(1)
Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.“.
32.
V § 12 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 6, ktoré znejú:
„(2)
Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo.
(3)
Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 tretej vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
(4)
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
(5)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
(6)
Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.“.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 7 až 12.
33.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12a sa citácia „§ 38 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 91 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ a citácia „zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností“ sa nahrádza citáciou „zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov“.
34.
V § 12 ods. 10 sa za slová „Národnej rady Slovenskej republiky,“ vkladajú slová „poslanec Európskeho parlamentu,“ a za slovo „alebo“ sa vkladá slovo „iného“.
35.
V § 13 ods. 4 písm. a) sa za slovo „rady“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak,“.
36.
V § 13 ods. 4 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce;12b) informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:
„12b)
§ 1 ods. 3 písm. b) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
37.
V § 13 odsek 5 znie:
„(5)
Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.“.
Zároveň sa vypúšťajú poznámky pod čiarou k odkazom 13, 14 a 14a.
38.
V § 13 ods. 6 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 11“.
39.
V § 13 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu“.
40.
V § 13 ods. 9 sa slovo „starosta“ nahrádza slovom „obec“.
41.
V § 13 ods. 10 sa slová „starosta dozvedel“ nahrádzajú slovami „obec dozvedela“ a slovo „Pokuta“ sa nahrádza slovami „Výnos pokút“.
42.
V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa citácia „Zákon č. 71/1967 Zb.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
43.
V § 13 ods. 11 sa odkaz 15a označuje ako odkaz 11 a vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 15a.
44.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.“.
45.
§ 13a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Starosta je povinný skutočnosti podľa odseku 1 písm. d), g) a h) bezodkladne písomne oznámiť obci.“.
46.
V § 13b odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
(2)
Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.
(3)
Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.“.
47.
V § 13b sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.
48.
V § 13b ods. 4 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu.“.
49.
V § 13b ods. 5 sa číslovka „5“ nahrádza číslovkou „4“ a odkaz 15a sa označuje ako odkaz 11.
50.
V § 14 ods. 2 sa za slovo „strán“ vkladá čiarka a slová „politických hnutí a nezávislých poslancov“.
51.
V § 14 ods. 4 sa slovo „mesiac“ nahrádza slovami „tri mesiace“ a na konci druhej vety sa pripájajú tieto slová: „alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta“.
52.
V § 16 ods. 1 sa vypúšťa prvá veta.
53.
V § 16 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „všetkých“ a slová „starostu vydaných v správnom konaní“ sa nahrádzajú slovom „obce“.
54.
V § 16 ods. 2 písm. d) sa slovo „starostu“ nahrádza slovom „obce“.
55.
V § 16 ods. 3 sa slovo „organizuje“ nahrádza slovom „riadi“.
56.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.“.
57.
§ 18a sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.“.
58.
V § 18d ods. 3 sa slovo „starosta“ nahrádza slovom „obec“.
59.
V § 18g ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorý je súčasťou obecného úradu.“.
60.
V § 18g sa vypúšťa odsek 4.
61.
V § 20b odsek 3 znie:
„(3)
Združenie obcí vzniká dňom registrácie v registri združení obcí obvodným úradom v sídle kraja.“.
62.
V § 20c ods. 2 písm. a) sa slovo „založení“ nahrádza slovom „zriadení“ a slovo „bydliska“ sa nahrádza slovami „adresy trvalého pobytu“.
63.
V § 20c ods. 2 písm. d) treťom bode sa slovo „cieľ“ nahrádza slovom „predmet“.
64.
V § 20c ods. 2 písm. d) šiestom bode sa slovo „zániku“ nahrádza slovom „zrušenia“.
65.
V § 20d ods. 3 sa slová „krajský súd príslušný podľa sídla združenia, a ak ide o združenie s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky, na Najvyšší súd Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom „súd“.
66.
§ 20e sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Obvodný úrad v sídle kraja vedie register združení obcí. Register združení obcí je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú
a)
názov a sídlo združenia obcí,
b)
predmet činnosti združenia obcí,
c)
názvy obcí, ktoré sú zriaďovateľmi združenia obcí,
d)
orgán oprávnený konať v mene združenia obcí; meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu osoby, ktorá vykonáva túto pôsobnosť,
e)
dátum a číslo registrácie združenia obcí,
f)
dátum a dôvod zrušenia združenia obcí,
g)
vstup združenia obcí do likvidácie a skončenie likvidácie; meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu likvidátora,
h)
vyhlásenie konkurzu a skončenie konkurzného konania alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu správcu konkurznej podstaty,
i)
dátum a dôvod výmazu združenia obcí z registra združení obcí,
j)
zmeny údajov uvedených v písmenách a), b) a d).
(5)
Údaje v registri združení obcí sú účinné voči každému dňom vykonania zápisu.“.
67.
V § 20f ods. 1 sa slovo „zaniká“ nahrádza slovami „sa zrušuje“.
68.
V § 20f ods. 2 sa slovo „zániku“ nahrádza slovom „zrušení“, slovo „zánik“ slovom „zrušenie“ a na konci sa pripája táto veta: „Pri zrušení združenia obcí podľa odseku 1 písm. b) obvodný úrad v sídle kraja vymenuje likvidátora.“.
69.
V § 20f ods. 3 tretej vete sa slová „krajský súd príslušný podľa sídla združenia, a ak ide o združenie s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky, na Najvyšší súd Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom „súd“.
70.
V § 20f ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
71.
§ 20f sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Združenie obcí sa zrušuje s likvidáciou okrem zrušenia združenia obcí zlúčením s iným združením obcí. Na likvidáciu združenia obcí sa primerane vzťahuje osobitný predpis.17a)
(6)
Združenie obcí zaniká dňom jeho výmazu z registra združení obcí obvodným úradom v sídle kraja.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a)
§ 70 až 75a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
72.
V § 22 ods. 8 sa vypúšťa druhá veta.
73.
V § 24 ods. 2 sa slovo „predstaveným“ nahrádza slovom „predstaviteľom“.
74.
V § 24 sa vypúšťa odsek 4.
75.
V nadpise piatej časti a v nadpise § 25 sa vypúšťajú slová „obecných zastupiteľstiev“.
76.
V § 25 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „obecného zastupiteľstva (ďalej len „poslanec“)“.
77.
V § 25 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,“.
78.
V § 25 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) až k) sa označujú ako písmená g) až j).
79.
V § 25 ods. 2 písm. g) sa slová „nie je spôsobilý zúčastňovať sa“ nahrádzajú slovami „sa nezúčastní ani raz“.
80.
V § 25 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Poslanec je povinný skutočnosti podľa odseku 2 písm. d), f) a h) bezodkladne písomne oznámiť obci.“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.
81.
V § 25 ods. 8 sa za slová „výkon funkcie“ vkladajú slová „zástupcu starostu“.
82.
V § 25 ods. 8 sa odkaz 18a označuje ako odkaz 18b a poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:
„18b)
§ 136 ods. 2 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.“.
83.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.“.
84.
V § 26 sa slová „poslanec obecného zastupiteľstva“ nahrádzajú slovom „poslanec“.
85.
§ 27 znie:
㤠27
(1)
Na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb rozhoduje pri prenesenom výkone štátnej správy obec, sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.15)
(2)
Na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb rozhoduje pri výkone samosprávy obec, sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní15); o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obce rozhoduje súd, ak osobitný predpis18c) neustanovuje inak.
(3)
Ak Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlási voľby do orgánu územnej samosprávy za neplatné alebo zruší ich výsledok,19) úkony orgánu územnej samosprávy, ktorého sa rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky týka, a ktoré vykonal do rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, sa považujú za úkony vykonané oprávneným orgánom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18c a 19 znejú:
„18c)
Napríklad zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19)
§ 63 ods. 1 písm. a) až c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov.“.
86.
Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý znie:
㤠29a
Ak sa v tomto zákone alebo osobitnom predpise používa slovo „obec“, rozumie sa tým aj mesto, ak z tohto zákona alebo z osobitného predpisu nevyplýva, že ich ustanovenia sa vzťahujú len na obec alebo len na mesto.“.
87.
Za § 30c sa vkladá § 30d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2010
Obec upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v súlade s § 12 ods. 1 až 6 do 30. septembra 2010.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 445/1990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slovom „zákonom“ čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „ak touto činnosťou nepáchajú trestný čin podľa § 205 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. v znení zákona č. 175/1990 Zb.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 1 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 3 zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 1 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon).“.
4.
V § 2 ods. 1 sa slová „príslušným orgánom štátnej správy3)“ nahrádzajú slovami „obcou; pôsobnosť obce je výkonom samosprávy“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
§ 4 znie:
㤠4
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto poruší povinnosť podľa § 2 ods. 1 a § 3.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 331 eur.
(3)
Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obvodný úrad a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
7.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
㤠4a
(1)
Obvodný úrad uloží pokutu od 500 eur do 10 000 eur fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe, ktorá poruší povinnosť podľa § 2 ods. 1 a § 3.
(2)
Obvodný úrad pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky porušenia povinnosti.
(3)
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa obvodný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(4)
Na ukladanie pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.6)
(5)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 398/1998 Z. z., zákona č. 97/1999 Z. z., zákona č. 226/2000 Z. z., zákona č. 124/2002 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 324/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 546/2005 Z. z., zákona č. 94/2006 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z., zákona č. 71/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z. a zákona č. 400/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 63 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ústavný súd rozhodne o sťažnosti na neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánu miestnej samosprávy alebo proti výsledku volieb do orgánu miestnej samosprávy do 90 dní od doručenia sťažnosti.“.
2.
Za § 79a sa vkladá § 79b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠79b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2010
Konanie o sťažnosti na neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánu miestnej samosprávy alebo proti výsledku volieb do orgánu miestnej samosprávy, ktoré sa neskončilo do 31. marca 2010, sa dokončí podľa ustanovení účinných do 31. marca 2010.“.
Čl. IV
Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z. a zákona č. 291/2009 Z. z. sa mení takto:
V § 27 odsek 3 znie:
„(3)
Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nevzťahuje na konanie o proteste prokurátora proti rozhodnutiu obce pri výkone samosprávy, ak o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obce rozhoduje súd. Obec rozhodne o proteste prokurátora do 30 dní od doručenia protestu.“.
Čl. V
Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov sa mení takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení zákona č. 553/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 2 písm. a) treťom bode sa za slovom „záchranných“ vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „lokalizačných a likvidačných“.
5.
V § 3 ods. 6 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3,50 eura“.
6.
§ 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a)
neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
b)
neprihlási psa do evidencie,
c)
umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,
d)
neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,5)
e)
neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
f)
nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
(2)
Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak
a)
neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b)
nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,
c)
neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,5)
d)
nepreukáže známkou totožnosť psa,
e)
nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
f)
neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.
(4)
Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru.
(5)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.6)
(6)
Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:
5) § 24 a 25 Trestného zákona.
6)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.”.
Čl. VII
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 474/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 a zákona č. 400/2009 Z. z. sa mení takto:
V § 1 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „a schváleného zastupiteľstvom samosprávneho kraja alebo obecným zastupiteľstvom“.
Čl. VIII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákonom č. 229/1997 Z. z., zákonom č. 225/1998 Z. z., zákonom č. 233/1998 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákonom č. 389/1999 Z. z., zákonom č. 6/2001 Z. z., zákonom č. 453/2001 Z. z., zákonom č. 205/2002 Z. z., zákonom č. 515/2003 Z. z., zákonom č. 369/2004 Z. z., zákonom č. 535/2004 Z. z., zákonom č. 583/2004 Z. z., zákonom č. 615/2004 Z. z., zákonom č. 757/2004 Z. z., zákonom č. 171/2005 Z. z., zákonom č. 628/2005 Z. z., zákonom č. 267/2006 Z. z., uznesením Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákonom č. 330/2007 Z. z., zákonom č. 334/2007 Z. z., zákonom č. 335/2007 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákonom č. 384/2008 Z. z., zákonom č. 445/2008 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2010 okrem čl. I 81. bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.