106/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

106
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. februára 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu dvojzložkových zmesí textilných vláken a trojzložkových zmesí textilných vláken v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu dvojzložkových zmesí textilných vláken a trojzložkových zmesí textilných vláken v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 385/2006 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 431/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 1 ods. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 18/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami“ nahrádza citáciou „§ 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 370/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní materiálového zloženia textilných výrobkov“.
2.
V § 4a sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
3.
V názve prílohy č. 1 sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
4.
Príloha č.1 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
Smernica Komisie 2009/122/ES zo 14. septembra 2009, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES o určitých metódach na kvantitatívnu analýzu binárnych zmesí textilných vlákien (Ú. v. EÚ L 242, 15. 9. 2009).“.
5.
V prílohe č. 2 siedmom bode sa slová „§ 3 a 4 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 18/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami“ nahrádzajú slovami „§ 6 až 8 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 370/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní materiálového zloženia textilných výrobkov v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 284/2009 Z. z.“.
6.
V prílohe č. 3 časť 2 ŠPECIÁLNE METÓDY – SÚHRNNÁ TABUĽKA vrátane nadpisu znie:
„2 SÚHRNNÁ TABUĽKA
Metóda Oblasť aplikovania Činidlo
Rozpustná zložka Nerozpustná zložka
1. acetát určité iné vlákna acetón
2. určité proteínové vlákna určité iné vlákna chlórnan
3. viskóza, meďnaté vlákno alebo určité typy modalu bavlna, elastolefin alebo melamín kyselina mravčia a chlorid zinočnatý
4. polyamid alebo nylon určité iné vlákna kyselina mravčia, 80 % m/m
5. acetát triacetát, elastolefin alebo melamín benzylalkohol
6. triacetát alebo polylaktid určité iné vlákna dichlórmetán
7. určité celulózové vlákna polyester, elastomultiester alebo elastolefin kyselina sírová, 75 % m/m
8. akrylové vlákna, určité modakrylové vlákna alebo určité chloridové vlákna určité iné vlákna dimetylformamid
9. určité chloridové vlákna určité iné vlákna sírouhlík/acetón, 55,5/44,5 v/v
10. acetát určité chloridové vlákna, elastolefin alebo melamín ľadová kyselina octová
11. hodváb vlna, srsť, elastolefin alebo melamín kyselina sírová, 75 % m/m
12. juta určité živočíšne vlákna metóda stanovenia obsahu dusíka
13. polypropylén určité iné vlákna xylén
14. určité iné vlákna chloridové vlákna (homopolyméry vinylchloridu), elastolefin alebo melamín metóda s koncentrovanou kyse­linou sírovou
15. chloridové vlákna, určité modakrylové vlákna, určité elastanové vlákna, acetátové vlákna a triacetátové vlákna určité iné vlákna cyklohexanón
16. melamín bavlna alebo aramid horúca kyselina mravčia, 90 % m/m“.
7.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 1 bod 1.2 znie:
„1.2.
s vlnou (1), so zvieracou srsťou (2 a 3), s hodvábom (4), bavlnou (5), ľanom (7), pravým konope (8), jutou (9), abakou (10), alfou (11), kokosovým vláknom (12), broomom (13), ramiou (14), so sisalom (15), s meďnatým vláknom (21), modalom (22), proteínom (23), viskózou (25), akrylom (26), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (35), elastomultiesterom (46), elastolefinom (47) a melamínom (48).
Uvedenú metódu nie je možné aplikovať na acetátové vlákna, ktoré boli na povrchu dezacetylované.“.
8.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 1 piaty bod znie:
„5.
VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky vypočítať podľa všeobecných inštrukcií. Hodnota „d“ je 1,00 okrem melamínu, ktorého hodnota „d“ je1,01.“.
9.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 2 bod 1.2 znie:
„1.2.
s bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), viskózou (25), akrylom (26), chloridovými vláknami (27), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (35), polypropylénom (37), elastanom (43), so skleným vláknom (44), s elastomultiesterom (46), elastolefinom (47) a melamínom (48).
Ak sú prítomné odlišné proteínové vlákna, metóda udáva ich celkové množstvo, ale nie ich percentuálne podiely.“.
10.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 2 piaty bod znie:
„5.
VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky vypočítať podľa všeobecných inštrukcií. Hodnota „d“ je 1,00 okrem bavlny, viskózy, modalu a melamínu, ktorých hodnota „d“ je 1,01, a nebielenej bavlny, ktorej hodnota „d“ je 1,03.“.
11.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 3 bod 1.2 znie:
„1.2.
s bavlnou (5), elastolefinom (47) a melamínom (48).
Ak sa zistí prítomnosť modalového vlákna, vykoná sa predbežný test s cieľom zistiť, či je rozpustné v činidle.
Táto metóda nie je aplikovateľná na zmesi, v ktorých bola bavlna nadmerne chemicky degradovaná, alebo na zmesi, v ktorých sa viskóza alebo meďnaté vlákno stali neúplne rozpustnými v dôsledku prítomnosti určitých farbív alebo apretúr, ktoré nemožno úplne odstrániť.“.
12.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 3 piaty bod znie:
„5.
VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky vypočítať podľa všeobecných inštrukcií. Hodnota „d“ bavlny je 1,02, melamínu 1,01 a elastolefinu 1,00.“.
13.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 4 bod 1.2 znie:
„1.2.
s vlnou (1), so zvieracou srsťou (2 a 3), s bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), modalom (22), viskózou (25), akrylom (26), chloridovým vláknom (27), polyesterom (35), polypropylénom (37), so skleným vláknom (44), s elastomultiesterom (46), elastolefinom (47) a melamínom (48).
Táto metóda je aplikovateľná aj na zmesi s vlnou, ale ak je obsah vlny väčší ako 25 %, použije sa metóda č. 2 (rozpúšťanie vlny v roztoku alkalického chlórnanu sodného).“.
14.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 4 piaty bod znie:
„5.
VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky vypočítať podľa všeobecných inštrukcií. Hodnota „d“ je 1,00 okrem melamínu, ktorého hodnota „d“ je 1,01.“.
15.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 5 prvý bod znie:
„1.
OBLASŤ APLIKOVANIA
Táto metóda je aplikovateľná po odstránení nevláknovej látky na dvojzložkové zmesi acetátu (19) s triacetátom (24), elastolefinom (47) a melamínom (48).“.
16.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 5 piaty bod znie:
„5.
VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky vypočítať podľa všeobecných inštrukcií. Hodnota „d“ je 1,00 okrem melamínu, ktorého hodnota „d“ je 1,01.“.
17.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 6 bod 1.2 znie:
„1.2.
s vlnou (1), so zvieracou srsťou (2 a 3), s hodvábom (4), bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), modalom (22), viskózou (25), akrylom (26), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (35), so skleným vláknom (44), s elastomultiesterom (46), elastolefinom (47) a melamínom (48).
Triacetátové vlákna, ktoré boli podrobené apretúre vedúcej k čiastočnej hydrolýze, už nie sú v činidle úplne rozpustné. V takých prípadoch metóda nie je aplikovateľná.“.
18.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 6 piaty bod znie:
„5.
VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky vypočítať podľa všeobecných inštrukcií. Hodnota „d“ je 1,00 okrem polyesteru, elastomultiesteru, elastolefinu a melamínu, ktorých hodnota „d“ je 1,01.“.
19.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 8 bod 1.2 znie:
„1.2.
s vlnou (1), so zvieracou srsťou (2 a 3), s hodvábom (4), bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), modalom (22), viskózou (25), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (35), elastomultiesterom (46), elastolefinom (47) a melamínom (48).
Je rovnako aplikovateľná na akrylové vlákna a určité modakrylové vlákna upravené metalizovanými farbivami s výnimkou vlákien farbených s dodatočným chrómovaním.“.
20.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 8 piaty bod znie:
„5.
VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky vypočítať podľa všeobecných inštrukcií. Hodnota „d“ je 1,00 okrem vlny, bavlny, meďnatého vlákna, modalu, polyesteru, elastomultiesteru a melamínu, ktorých hodnota „d“ je 1,01.“.
21.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 9 bod 1.2 znie:
„1.2.
s vlnou (1), so zvieracou srsťou (2 a 3), s hodvábom (4), bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), modalom (22), viskózou (25), akrylom (26), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (35), so skleným vláknom (44), s elastomultiesterom (46) a melamínom (48).
Ak obsah vlny alebo hodvábu v zmesi presahuje 25 %, použije sa metóda č. 2.
Ak obsah polyamidu alebo nylonu v zmesi presahuje 25 %, použije sa metóda č. 4.“.
22.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 9 piaty bod znie:
„5.
VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky vypočítať podľa všeobecných inštrukcií. Hodnota „d“ je 1,00 okrem melamínu, ktorého hodnota „d“ je 1,01.“.
23.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 10 bod 1.2 znie:
„1.2.
s určitými chloridovými vláknami (27), a to polyvinylchloridovými vláknami tiež dodatočne chlórovanými, elastolefinom (47) a melamínom (48).“.
24.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 11 bod 1.2 znie:
„1.2.
s vlnou (1), so zvieracou srsťou (2 a 3), s elastolefinom (47) a melamínom (48).“.
25.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 11 piaty bod znie:
„5.
VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky vypočítať podľa všeobecných inštrukcií. Hodnota „d“ vlny je 0,985, elastolefinu 1,00 a melamínu 1,01.“.
26.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 13 bod 1.2 znie:
„1.2.
s vlnou (1), so zvieracou srsťou (2 a 3), s hodvábom (4), bavlnou (5), acetátom (19), meďnatým vláknom (21), modalom (22), triacetátom (24), viskózou (25), akrylom (26), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (35), so skleným vláknom (44), s elastomultiesterom (46) a melamínom (48).“.
27.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 13 piaty bod znie:
„5.
VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky vypočítať podľa všeobecných inštrukcií. Hodnota „d“ je 1,00 okrem melamínu, ktorého hodnota „d“ je 1,01.“.
28.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 14 prvý bod znie:
„1.
OBLASŤ APLIKOVANIA
Táto metóda je aplikovateľná po odstránení nevláknovej látky na dvojzložkové zmesi bavlny (5), acetátu (19), meďnatého vlákna (21), modalu (22), triacetátu (24), viskózy (25), určitých akrylových vlákien (26), určitých modakrylových vlákien (29), polyamidu alebo nylonu (30), polyesteru (35) a elastomultiesteru (46) s chloridovými vláknami (27) založenými na homopolyméroch vinylchloridu, ak sú alebo nie sú následne chlórované, elastolefinom (47) a melamínom (48).
Ide o tie modakrylové vlákna, ktoré dávajú číry roztok po ponorení do koncentrovanej kyseliny sírovej (relatívna hustota 1,84 pri 20 “C).
Túto metódu možno použiť namiesto metód č. 8 a 9.“.
29.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 14 druhý bod znie:
„2.
PRINCÍP
Zložka iná ako chloridové vlákno, elastolefin alebo melamín (t. j. vlákna uvedené v odseku 1.1) sa rozpúšťa zo známej hmotnosti suchej zmesi pomocou koncentrovanej kyseliny sírovej (relatívna hustota 1,84 pri 20 “C). Zvyšok pozostávajúci z chloridového vlákna, elastolefinu alebo melamínu sa zhromaždí, premyje, vysuší a zváži; jeho hmotnosť, v prípade potreby korigovaná, sa vyjadrí ako percento hmotnosti suchej zmesi. Percento druhých zložiek sa zistí rozdielom.“.
30.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 14 piaty bod znie:
„5.
VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky vypočítať podľa všeobecných inštrukcií. Hodnota „d“ je 1,00 okrem melamínu, ktorého hodnota „d“ je 1,01.“.
31.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 15 prvý bod znie:
„1.
OBLASŤ APLIKOVANIA
Táto metóda je aplikovateľná po odstránení nevláknovej látky na dvojzložkové zmesi acetátu (19), triacetátu (24), chloridového vlákna (27), určitých modakrylových vlákien (29), určitých elastanových vlákien (43) s vlnou (1), so zvieracou srsťou (2 a 3), s hodvábom (4), bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), modalom (22), viskózou (25), polyamidom alebo nylonom (30) akrylom (26), so skleným vláknom (44) a s melamínom (48).
Ak sú prítomné modakrylové alebo elastanové vlákna, musí sa najskôr vykonať predbežný test s cieľom zistiť, či sú vlákna úplne rozpustné v činidle.
Zmesi obsahujúce chloridové vlákna je tiež možné analyzovať pomocou metódy č. 9 alebo 14.“.
32.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 15 piaty bod znie:
„5.
VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky vypočítať podľa všeobecných inštrukcií. Hodnota „d“ je 1,00 okrem hodvábu a melamínu, ktorých hodnota „d“ je 1,01, a akrylu, ktorého hodnota „d“ je 0,98.“.
33.
V prílohe č. 3 sa dopĺňa METÓDA č. 16, ktorá vrátane nadpisu znie:
„METÓDA č. 16
MELAMÍN A URČITÉ INÉ VLÁKNA
(metóda používajúca horúcu kyselinu mravčiu)
1.
OBLASŤ APLIKOVANIA
Táto metóda je aplikovateľná po odstránení nevláknovej látky na dvojzložkové zmesi melamínu (48) s bavlnou (5) a aramidom (31).
2.
PRINCÍP
Melamín sa rozpustí zo známej hmotnosti suchej zmesi pomocou horúcej kyseliny mravčej (90 % hmotnosti).
Zvyšok sa zhromaždí, prepláchne, vysuší a zváži; jeho hmotnosť, v prípade potreby korigovaná, sa vyjadrí ako percento hmotnosti suchej zmesi. Percento druhých zložiek sa zistí rozdielom.
Prísne dodržiavať odporúčaný rozsah teplôt, pretože rozpustnosť melamínu v značnej miere závisí od teploty.
3.
VYBAVENIE A ČINIDLÁ (iné ako tie, ktoré sú špecifikované vo všeobecných inštrukciách)
3.1.
Vybavenie
i)
Kužeľová banka so sklenou zátkou s objemom najmenej 200 ml
ii)
Trepací vodný kúpeľ alebo iný prístroj na pretrepávanie a udržanie banky na teplote 90 “ 2 “C
3.2.
Činidlá
i)
Kyselina mravčia (90 % m/m, relatívna hustota pri 20 “C: 1,204 g/ml). Rozriediť 890 ml kyseliny mravčej 98 – 100 % m/m (relatívna hustota pri 20 “C: 1,220 g/ml) na 1 liter vodou.
Horúca kyselina mravčia je vysoko žieravá a musí sa s ňou opatrne zaobchádzať.
ii)
Amoniak, zriedený roztok: rozriediť 80 ml koncentrovaného roztoku amoniaku (relatívna hustota pri 20 “C: 0,880 g/ml) na 1 liter vodou.
4.
SKÚŠOBNÝ POSTUP
Dodržiavať postup podľa všeobecných inštrukcií a postupovať takto:
K vzorke obsiahnutej v kužeľovej banke so sklenou zátkou s objemom najmenej 200 ml pridať 100 ml kyseliny mravčej na gram vzorky. Zazátkovať a potriasť banku, aby sa zvlhčila vzorka. Nechať banku v trepacom vodnom kúpeli pri teplote 90 “ 2 “C jednu hodinu a dôkladne pretrepávať. Nechať banku vychladnúť na izbovú teplotu. Dekantovať kvapalinu cez odvážený filtračný téglik. Pridať 50 ml kyseliny mravčej do banky obsahujúcej zvyšok, ručne pretrepať a prefiltrovať obsah banky cez filtračný téglik. Akékoľvek zvyšné vlákna preniesť do téglika opláchnutím banky malým množstvom činidla – kyseliny mravčej. Odvodniť téglik odsávaním a premyť zvyšok činidlom – kyselinou mravčou, horúcou vodou, zriedeným roztokom amoniaku a nakoniec studenou vodou, odvodniť lievik odsávaním po každom pridaní. Nepoužiť odsávanie, pokiaľ každá preplachovacia kvapalina nestečie gravitačne. Nakoniec odvodniť téglik odsávaním, vysušiť téglik a zvyšok ochladiť a odvážiť ich. Teplota má veľmi výrazný vplyv na rozpustnosť melamínu a mala by sa dôkladne kontrolovať.
5.
VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky vypočítať podľa všeobecných inštrukcií. Hodnota „d“ bavlny a aramidu je 1,02.
6.
PRESNOSŤ
Na homogénnej zmesi textilných materiálov nie je interval spoľahlivosti výsledkov získaných touto metódou väčší ako “ 2 pri hladine významnosti 95 %.“.
34.
V prílohe č. 4 sa slová „v prílohe č. 3 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 18/1999 Z. z.“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 370/2008 Z. z.“.
35.
V prílohe č. 4 časti Príklady výpočtu obsahu zložiek v niektorých trojzložkových zmesiach v percentách s použitím niektorých variantov opísaných v bode I.8.1 sa slová „V prílohe č. 3 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 18/1999 Z. z.“ nahrádzajú slovami „V prílohe č. 4 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 370/2008 Z. z.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2010.
Robert Fico v. r.