107/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

107
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. marca 2010
o podrobnostiach vydania osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na uskladňovanie plynov a kvapalín
Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 6 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona č. 73/2009 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje podrobnosti o vydaní osvedčenia, ktorým Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky potvrdí vhodnosť prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na uskladňovanie plynov a kvapalín.1)
§ 2
Prírodné horninové štruktúry a podzemné priestory vhodné na uskladňovanie plynov a kvapalín
(1)
Prírodné horninové štruktúry a podzemné priestory, ktoré vznikli dobývaním ložísk ropy, horľavého zemného plynu, technicky využiteľného prírodného plynu alebo soli alebo ktoré sa doteraz nezačali dobývať alebo ich dobývanie sa doteraz neukončilo (ďalej len „prírodná horninová štruktúra“), sú vhodné na uskladňovanie plynov a kvapalín,1) ak sú overené geologické podmienky na zriaďovanie, prevádzku, zabezpečenie a likvidáciu podzemných zásobníkov plynov a kvapalín v prírodnej horninovej štruktúre a
a)
geologická stavba vhodnej prírodnej horninovej štruktúry, najmä hĺbka jej uloženia, produktívny interval, hĺbka ložiskového uzáveru, hrúbka a plošný rozsah, priestorová distribúcia hrúbok a priestorová distribúcia vlastností umožňuje plyn alebo kvapalinu bez zbytočných strát prijať,
b)
tektonická stavba prírodnej horninovej štruktúry vrátane primárnej tesnosti štruktúry a jej bezprostredného nadložia a podložia, ako aj laterálna tesnosť štruktúrneho uzáveru a limitné maximálne prevádzkové tlaky vo väzbe na tlakový gradient umožnia dosiahnuť dlhodobú stabilitu uskladňovacej kapacity zásobníka a primárnu a sekundárnu tesnosť štruktúry,
c)
prítomnosť, objem a rozmiestnenie zvyškových plynov a kvapalín a ich fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie nebránia zatlačeniu plynu alebo kvapaliny do prírodnej horninovej štruktúry.
(2)
Za overené geologické podmienky na zriaďovanie, prevádzku, zabezpečenie a likvidáciu podzemných zásobníkov plynov a kvapalín v prírodnej horninovej štruktúre sa považujú podmienky, ktoré vyplývajú
a)
z výsledkov podrobného ložiskového geologického prieskumu podľa osobitného predpisu2) a sú súčasťou záverečnej správy geologickej úlohy s výpočtom objemu prírodnej horninovej štruktúry alebo
b)
z dobývania výhradného ložiska ropy, horľavého zemného plynu, technicky využiteľného prírodného plynu alebo soli a z výsledkov ťažobného ložiskového geologického prieskumu podľa osobitného predpisu3) a sú súčasťou záverečnej správy geologickej úlohy s výpočtom objemu prírodnej horninovej štruktúry.
§ 3
Návrh na vydanie osvedčenia
(1)
Návrh na vydanie osvedčenia, ktorý podáva podnikateľ uvedený v osobitnom predpise,4) obsahuje
a)
názov prírodnej horninovej štruktúry alebo názov geologickej úlohy, pri ktorej riešení sa overili geologické podmienky uskladňovania plynov a kvapalín,
b)
názov a kód katastrálneho územia, názov a číselný kód obce, okresu a kraja, v ktorom sa overili geologické podmienky uskladňovania plynov a kvapalín,
c)
druh uskladňovaného média z hľadiska vhodnosti prírodnej horninovej štruktúry,
d)
rozhodnutie o schválení záverečnej správy z ložiskového geologického prieskumu s výpočtom objemu prírodnej horninovej štruktúry podľa § 2 ods. 2,
e)
rozsah a objem prírodnej horninovej štruktúry vhodnej na uskladňovanie plynov a kvapalín,
f)
údaje o určenom dobývacom priestore, chránenom ložiskovom území a chránenom území pre osobitný zásah do zemskej kôry na dotknutom území podľa písmena b); ak nebolo určené chránené územie pre osobitné zásahy do zemskej kôry, návrh obsahuje posúdenie, či rozsah určeného dobývacieho priestoru alebo určeného chráneného ložiskového územia zabezpečí dostatočnú ochranu prírodnej horninovej štruktúry,
g)
predpoklad vplyvov uskladňovania plynov a kvapalín v navrhovanej prírodnej horninovej štruktúre na povrchové a podzemné objekty a zariadenia, najmä na sťaženie alebo znemožnenie vydobytia výhradných ložísk, činnosť existujúcich osobitných zásahov, iné záujmy chránené podľa osobitných predpisov5) a opatrenia na ich ochranu,
h)
vyznačenie údajov podľa písmen b), e) a f) do mapového podkladu vytvoreného podľa osobitného predpisu6) v mierke, ktorá umožňuje zreteľne vyjadriť predpokladaný plošný rozsah prírodnej horninovej štruktúry, a to v jednom origináli a zodpovedajúcom počte kópií máp tak, aby mohli byť doručené subjektom uvedeným v § 4 ods. 2.
(2)
Podnikateľ, ktorý má záujem využívať prírodnú horninovú štruktúru na uskladňovanie plynov a kvapalín a disponuje výsledkami ložiskového geologického prieskumu, ktorým sa zisťujú a overujú geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzkovanie podzemných zásobníkov plynov a kvapalín, a nejde o podnikateľa podľa osobitného predpisu,7) v návrhu okrem skutočností uvedených v odseku 1 uvedie
a)
svoje identifikačné údaje, ktoré sú zhodné s údajmi potrebnými na vydanie banského oprávnenia,
b)
vyhlásenie o doterajšom výkone podnikateľskej činnosti v oblasti vykonávania banských činností a činností vykonávaných banským spôsobom vrátane otvárky, prípravy a dobývania výhradných ložísk, zabezpečenia a likvidácie banských diel a lomov a osobitných zásahov do zemskej kôry.
(3)
Prílohou návrhu podľa odseku 2 je osvedčený odpis banského oprávnenia.
(4)
Ak predložený návrh nespĺňa podmienky uvedené v § 2 alebo neobsahuje náležitosti uvedené v odsekoch 1 alebo 2, podnikateľ sa vyzve na doplnenie návrhu v lehote 30 dní. Ak podnikateľ návrh v ustanovenej lehote nedoplní, osvedčenie sa nevydá a táto skutočnosť sa podnikateľovi oznámi.
§ 4
Osvedčenie
(1)
Osvedčenie obsahuje
a)
názov prírodnej horninovej štruktúry vhodnej na uskladňovanie plynov a kvapalín,
b)
názov a kód katastrálneho územia, názov a číselný kód obce, okresu a kraja, v ktorom sa overili geologické podmienky uskladňovania plynov a kvapalín,
c)
druh uskladňovaného média z hľadiska vhodnosti prírodnej horninovej štruktúry,
d)
rozsah a objem prírodnej horninovej štruktúry vhodnej na uskladňovanie plynov a kvapalín,
e)
údaje o určenom chránenom území pre osobitný zásah do zemskej kôry alebo údaje o chránenom ložiskovom území alebo dobývacom priestore s potvrdením, že ich rozsah bude zabezpečovať dostatočnú ochranu prírodnej horninovej štruktúry,
f)
mapový podklad s vyznačením údajov podľa písmena e).
(2)
Rovnopis vydaného osvedčenia sa doručuje
a)
podnikateľovi uvedenému v § 3 ods. 1 alebo v § 3 ods. 2,
b)
Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky,
c)
Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky,
d)
Združeniu miest a obcí Slovenska,
e)
Hlavnému banskému úradu a príslušnému obvodnému banskému úradu,
f)
obci, v ktorej sa prírodná horninová štruktúra nachádza.
§ 5
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.
Robert Fico v. r.
1)
§ 5 ods. 2, § 34 a 34a zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
2)
§ 2 ods. 3 písm. a) druhý bod zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).
4)
§ 5 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona č. 73/2009 Z. z.
§ 4a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
6)
§ 3 ods. 2 písm. a) vyhlášky Slovenského banského úradu č. 79/1988 Zb. o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 295/1999 Z. z.
7)
§ 5 ods. 4 zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona č. 73/2009 Z. z.